Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-213
waar Murat, en op Spatije, waar Jozef Napoleon den troon
bekleedde, hoezeer in het laatste rijk de bewoners nog in vollen
opstand waren.
Van de overige Europeesche staten was Pruissen sedert den
vrede van Tilsil (hl. 203) geheel magteloos. Oostenrijk was se-
dert korten tijd naauwer met den Franschen Keizer verbonden,
die zich in 1809 van zijne gemalin Josephine, welke hem geene
kinderen had geschonken, had laten scheiden (1), en in het
volgende jaar in het huwelijk was getreden met Maria Loüise,
de oudste dochter van Keizer Frans I. Denenarken was sedert
den gewclddadigen aanval der Engelschen in 1807 (bl. 205) de
trouwe bondgenoot van Frankrijk. In Zweden was de Kroonprins
Ghristiaan August (bl. 206) plotseling gestorven, waarop de
Rijksdag, deels om Napoleon voor de Zweedsche belangen te
winnen, deels om iemand van militaire bekwaamheden aan het
hoofd te krijgen, die welligt eenmaal Finland (bl. 206) zou kun-
nen heroveren, den Franschen Maarschalk Rernadotte, die zich
in den oorlog van 1806 door welwillende behandeling der Zweed-
sche krijgsgevangenen bemind had weten te maken , tot troons-
opvolger verkoos. Deze nam , met toestemming van Napoleon ,
de hem opgedragen waardigheid aan, en vertrok naar Zweden,
waar hij tot de Luthersche godsdienst overging, en onder den
naam van Karel Jan door den bejaarden Koning Karel XIII tot
zoon werd aangenomen (2).
Rusland, hoewel sedert den vrede van Tilsit verbonden met
Frankrijk, stond echter sedert eenigen tijd in minder goede ver-
standhouding met dat rijk. De uitbreiding van Napoleons magt
begon Keizer Alexander bezorgd te maken en gaf weldra aan-
leiding tot verwikkelingen.
De Engelschen hielden hunne vijandige staatkunde jegens Na-
poleon standvastig vol, en ondersteunden overal zyne vyanden
(1) Josephine Tascher de la Paoerie , in 1763 op het eiland Marti-
nique geboren , was vroeger gehuwd geweest met den generaal Beauhaenais,
die ten tijde van het Schrikbewind geguillotineerd werd, en haar twee kin-
deren naliet, Ecjsenius Beaoharnais , die in 1805 door Napoleon tot On-
derkoning van Italië werd benoemd, en Hobtense , die later met Koning
Lodewijk (bl. 202) huwde, en moeder werd van den tegenwoordigen Keizer
Napoleon III. In 1796 trad Josephine in den echt met den generaal Na-
poleon Bonapabte.
(2) Bebnadotte in 1764 te Pau in het Z. van Frankrijk geboren , was
de zoon van een regtsgeleerde. Hij trad in 1780 iu krijgsdienst en wag bij
het uitbreken der omwenteling sergeant.