Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-209
Onder die omstandigheden achtte de Fransche Keizer het nood-
zakelijk , zich in persoon tot onderdrukking van den gevaarlijken
opstand naar Spanje te hegeven. In November 1808 rukle hij
met 200,000 man de grenzen over, versloeg in verschillende ge-
vechten de ongeoefende en ongeregelde Spaansche benden , die,
met hoeveel geestdrift ook bezield, met te weinig eenheid te werk
gingen om tegen een veldheer als Napoleon bestand te zijn, en
trok reeds in December zegevierend de hoofdstad des Rijks bin-
nen. De Engelschen, die tot ondersteuning waren aangerukt,
werden genoodzaakt te wijken en zich in te schepen, en de stad
Saragossa, die zich met een heldenmoed verdedigde, welke in de
geschiedenis weinig voorbeelden telt, werd na een beleg van twee
maanden, in het begin van 180!) stormenderhand veroverd. Jozek
Napoleon werd nu op den troon hersteld, doch de oorlog was
verre van geëindigd; eene menigte zwervende benden (guerillas)
hielden, begunstigd door het bergachtige terrein, den strijd hard-
nekkig vol, en bleven, door Engeland ondersteund, de regten van
Ferdinand VII verdedigen.
Oorlog tusschen Frankrijk en Oostenrijk. Vrede te
Weenen. Onttrooning van Paus Pius VIL Landing
der Engelschen in Zeeland. Inlijving van Hol-
land en Noordwestelijk Duitschland bij het
Fransche Keizerrijk.
Napoleon was in Januarij 1809 naar Frankrijk teruggekeerd,
omdat hij van de zijde van Oostenrijk met een nieuwen oorlog
bedreigd werd. De vernederende toestand, waarin dat rijk door
den oorlog van 1805 gebragt was (bl. 199), de hoop, dat ten ge-
volge van de strijd op het Pyreneesche schiereiland het oogenblik
gunstig zou zijn om met goed gevolg tegen de onbegrensde
heerschzucht van den Franschen Keizer op te treden, de ontevre-
denheid, die zich allerwege bij het Duitsche volk begon te open-
baren, dat alles deed Keizer Frans besluiten, ten vierden male
de wapenen op te vatten. In het geheim in verbinding getreden
met Engeland en met de Spanjaarden, bragt hij zijn leger tot eene
aanzienlijke sterkte, en wist door de oprigting van eene landweer
de geestdrift van zijn volk voor de nationale zaak op te wekken.
ouderen generaal over; de behaalde voordeelen waren evenwel aan zijn beleid
te danken.
II. u