Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-208
dat deze nu den moed had, gebruik te maken van de stemming ,
die bij zijn volk heerschte, en het besluit te nemen , zich aan
hun hoofd te plaatsen en met kracht van wapenen zyne kroon en
de onafhankelijkheid zijner onderdanen te verdedigen , was hij
onverstandig en kortzigtig genoeg om te trachten de gunst van
Napoleon te verwerven , in de hoop dat deze zijne zijde zou kiezen
in zijnen twist met zijnen vader. Toen nu ook Karel IV door
Godoy overreed, de tusschenkomst van den Franschen Keizer in-
riep , zag deze daarin een middel om door list zijn doel te bereiken.
Hij noodigde de Spaansche vorsten uit, zich te Bayonnc bij hem te
vervoegen, waar nu ergerlijke tooneelen tusschen vader en zoon voor-
vielen. Ferdinand weigerde aanvankelijk het bewind neder te
leggen, waarop de zwakke Karel IV , gedreven door vijandschap
jegens zijnen zoon, een verdrag met Napoleoii sloot, waarbij hij
aan dezen al zijne regten op Spanje en de koloniën afstond. Ferdi-
nand, als gevangene behandeld, buitendien te zwak van karakter
om een krachtig besluit te nemen en daarbij te volharden , gaf
nu toe, en deed eveneens met zijne broeders afstand van hunne
regten op den Spaanschen troon (Mei 1808). (1) Jozef Napoleon
werd nu tot Koning van Spanje benoemd, en moest aan Mur.aï,
die het Groothertogdom Kleef' en Berg aan Napoleon afstond, de
kroon van Napels overgegeven.
Het Spaansche volk evenwel, aan zijne oude zeden , gewoonten
en godsdienst, zoowel als aan zijn vorstenhuis gehecht, onderwierp
zich niet aan de willekeurige schikkingen van den Franschen Kei-
zer. Aangevuurd door de geestelijkheid, die met regt voor haren
invloed en voor hare rijke bezittingen vreesde, kwam het in op-
stand. Te vergeefs trachtte Koning Jozef zijn gezag met geweld
van wapenen te handhaven : hij was binnen eenige maanden ge-
noodzaakt Madrid te verlaten en naar het noorden van zijn rijk
te wijken (Aug. 1808). Tegelijkertijd stonden ook de Portugezen
op, en verdreven, ondersteund door 10,000 Engelschen , die onder
aanvoering van Akthur Wellesley (2) in in Portugal geland
waren, de Franschen uit dat Koningrijk.
(1) Karel IV vestigde zich eernt in Frankrijlc, waar hij van een jaargeld
van Napoleon leefde, en later te Rome. Hij stierf in 1819. Aan Fkrdi-
itabd werd het slot Valengay als verbl'yfplaats aangewezen , waar hij streng
bewaakt werd.
(2) Abthcb Wellesley , die later als Lord Wellington beroemd werd,
had zich reeds door uitstekende daden in :Engelich-Inii'é onderscheiden , van
waar hij in 1805 als Generaal-majoor was teruggekeerd. Hij voerde het bevel
over het hulpleger in Portugal slechts drie weken en gaf het toen aan een