Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-206
der nogtans eenige voorzorg te nemen om de gevaren af te wen-
den , waaraan iiij zoodoentle Zweden aan alle lianten blootstelde.
De Keizer van Rusland, wien bet eigenlijk niet onwelkom was,
eene gelegenheid te vinden om zijn rijk ten koste van Zweden te
vergrooten, zond hierop, in het begin van "1808, een Russisch le-
ger naar Finland, dat in korten tijd veroverd, en door Alexan-
der bij zyn rijk ingel'yfd werd.
Inmiddels kwamen de Zweden tot de overtuiging, dat de aan
waanzin grenzende halsstarrigheid van den onbekwamen Koning
hun vaderland ten ondergang zou voeren; het gevolg daarvan
was, dat er eene zamenzwering in de hoofdstad en in het leger
gesmeed werd, en de Koning in naam des volks werd gevangen
genomen, en genoodzaakt afstand te doen van de regering (Maart
1809). De Rijksdag verklaarde nu hem en zijne nakomelingen
vervallen van den troon, en koos zijn oom, Hertog Karel van
Südennanland, onder den naam van Karel XIII tot Koning. Daar
deze geene kinderen had, werd Prins Ghristiaan van Ilolslein
tot troonsopvolger benoemd (1).
Eenigen tijd daarna sloot Zweden tegen afstand van Finland en
de Alandsche eilanden , vrede met Rusland, en kort daarna ook
met Frankrijk.
§ 11. Oorlog in het Pyreneesche Schiereiland.
Nadat Napoleon door den voorspoedigjjn veldtogt tegen Prtns-
sen en Rusland, en door den daarop gevolgden vrede van Tilsil
zijne magt aanzienlijk had vergroot, besloot hij ook zijne heer-
schappij zuidwaarts over het Pyreneesche Schiereiland uil te brei-
den , en zich daartoe in de eerste plaats van Portugal meester te
maken. Dit rijk, hetwelk in de eerste revolutie-oorlogen met
Frankrijk's vijanden was verbonden geweest, was sedert het jaar
1801 onzijdig gebleven; doch nu vorderde Napoleon iu het na-
jaar van 1807 van den Prins-regent, die voor zijne krankzinnige
moeder. Koningin Maria, het bewind voerde (bl. 175), dat hij
zich met hem tegen Engeland zou verhinden , en zijne vloot ter .
beschikking van Frankrijk stellen. Na eenige onderhandelingen ,
waarbij de Portugeesche regering gedeeltelijk aan de eischen van
(1) Gpstaaf IV verliet Zmeden, nam later den naam aan van kolonel
GustaPSON , on stierf in 1837 in Zmitserland in behoeftige omstandigheden,
daar hij alle onderstand wcigerdo. Ziju zoon, die den titel van Prins Wasa
voert, is thans Luitenant-Veldmaarschalk in Oostenrijksche dienst.