Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-205
Te vergeefs had Napoleon gevorderd, dat Denemarken zijne ha-
vens voor de Engelsche schepen zou sluiten, en toen dit volstandig
geweigerd werd, was hij, ten minste zoo als de Engelschen be-
weren, bij de onderhandelingen in Tilsit met Keizer Alexandeii
in het geheim overeengekomen, dat Holstein door Fransche troe-
pen zou worden bezet, en de Deensche vloot, die uit 18 linie-
schepen , 15 fregatten en vele kleinere vaartuigen bestond, in
bezit zou worden genomen om tegen Engeland te worden ge-
bruikt.
Dit plan, betzij waar of vermeend , besloten de Engelschen te
voorkomen. In Augustus 1807 zonden zij eene vloot met een
leger naar den Sond, en eischten, dat Denemarken zijne vloot in
eene Engelsche haven in veiligheid zou brengen. Met veront-
waardiging wees de kroonprins, die voor zijnen vader Ghristi-
aan VII (1) het bewind voerde, dat voorstel af, waarop Koppen-
hagen drie dagen lang geweldig werd beschoten , en de Denen,
in weerwil van hunnen dapperen wederstand, genoodzaakt wer-
den voor de overmagt te bukken , en al hunne schepen te laten
wegvoeren (Sept. 1807). Ten hevigste verbitterd , sloot Denemar-
ken nu onmiddellijk een verbond met Frankrijk. Eenige maanden
later stierf Ghristiaan VII, waarop zijn zoou Frederik VI den
troon beklom.
Itusland verklaarde nu aan Engeland den oorlog.
Gustaaf Adolf IV van Zweden had zich, getrouw aan zijnen
haat jegens Frankrijk, gedurende den laatsten krijg aan de zijde
van Pruissen geschaard, en zelfs troepen naar Pommeren gezon-
den , die echter te zwak waren om iets legen de Franschen te
ondernemen. In plaats dat hij nu het voornemen, hetwelk hij.
had opgevat, met verstandig overleg en met kracht trachtte ten
uitvoer te leggen , liet hij zich geheel en al door zijne luimen en
zonderlinge invallen beheerschen, en nam den eenen ondoor-
dachten maatregel na den anderen. Zelfs toen de vrede van Til-
sit reeds gesloten was, bleef hij zijne verkeerde inzigten volgen,
en beleedigde bovendien Keizer Alexaxder herhaaldelijk , zon-
(1) Na Fbedebik IV (bL I'44), die in 1730 stierf, werd de Deensclie
troon achtereenvolgens bekleed door Chkistiaan VI (1730—1746), Frede-
BIK V (1746—1766) en Cubistiaan VII. De laatste was wegens zwakheid
van geest ten eenenraale ong;eaehikt voor de regering, zoodat zijn zoonFBE-
DKBix iu 1784, als mederegent de teugels van het bewind in handen genomen
had.