Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-204
over Napolkon zijnen jongslen broeder Jerome als koning aanstelde.
Oost-Friesland werd bij het Koningrijk Holland gevoegd. (1).
Verder moest Pruissen alle oorlogskoslen belalen, en mogt in
de eerstvolgende tien jaren niet meer dan 42,000 man onder do
wapens houden.
Gedurende zijn verblijf te Berlijn had Napoleon een maatre-
gel genomen , waardoor hij den handel van Engeland meende te
gronde te zullen rigten. Hij vaardigde namelijk den 21sten Nov.
1806 een besluit uit, waarbij alle handel, gemeenschap en brief-
wisseling met dat rijk verboden werd, en beval zelfs eenigen tijd
later, dat alle Engelsche waren, die gevonden mogten worden
in de aan Frankrijk onderworpen, of daarmede verbonden landen,
verbrand zouden worden. De ondervinding leerde evenwel, dat
Engelatul, hoezeer het eenige schade leed, door zijn uitgebreiden
handel op de andere werelddeelen, zich nieuwe hulpbronnen schiep,
terwijl het, in het bezit van de heerschappij ter zee, den handel
der overige rijken kon vernietigen. Alle slaten van Europa, met
uitzondering van Portugal en Turkije, voerden op aandrang van
Napoleon dit zoogenaamde conlinentale stelsel in, waardoor de
prijzen der koloniale waren tot eene ontzettende hoogte stegen, en
het verval van handel en welvaart een algemeenen haat tegen de
dwingelandij van Frankrijk deed ontslaan.
§ 10. Koppenhagen door de Engelschen gebombardeerd.
Oorlog tusschen Busland en Zweden. Gustaaf IV van
den troon gestooten.
De vrede van Tilsil, en in het bijzonder eenige geheime arti-
kelen , welke tusschen Napoleon en Alexander waren vastge-
steld , en die aanvankelijk tegen Engeland waren gerigt, legden
den grond tot eene vijandige stemming tusschen Rusland en laatst-
genoemd rijk , die door onderlinge geschillen van minder belang
meer en meer aanwakkerde, en eindelijk lot een vredebreuk tus-
schen de beide staten voerde (Nov. 1807), ten gevolge van eene
daad van ruw geweld, welke de Engelschen zich tegenover Dene-
marken veroorloofden.
Dit rijk had te midden der Europeesche verwikkelingen zij-
ne onzijdigheid weten te handhaven, en daartoe voortdurend
zoowel zijn leger als zijne vloot in goeden staat onderhouden.
(1) Het vroegere Hertogdom Oost-Friesland was 17-14, toon liet geslaclitder
regerende vorsten was uitges'orven, door Frederik den Groote in bezit genomen,
op grond dat de Duitsche Keizer Leopold I eene haUe eeuw vroeger het regt
van opvolging aan Brandenburg had toegekend.