Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
hadden om Maximiliaan Sforza te ondersteunen. Bij Marignano
kwam het in September tot een veldslag, die twee dagen duurde,
en den naam van Rcuzenslag verkregen heeft. De Franschen be-
haalden eene schitterende overwinning, en dwongen daarna Maxi-
miliaan Sforza , die zich in het kasteel van Milaan opgesloten
had, zich over te geven , en zijn hertogdom voor een jaargeld
aan Frans I af te staan, die daarop nog voor het einde van het
jaar met den Paus en de Zwitsers vrede sloot.
In het volgende jaar (1516) stierf Ferdinand de Kalholijke,
en werd door zijnen kleinzoon Karel I opgevolgd, met wien
Frans I kort daarna (1510) te Noyon eveneens vrede sloot, tot
welken Keizer Maximiliaan later ook toetrad. Hierdoor kwam
een einde aan den langdurigen en bloedigen oorlog, die Frankrijk
in het bezit bragt van Milaan. De verdreven Hertog stierf vijf-
tien jaar later in Frankrijk.
In de Republiek Florence, werden de Medici , die in 1494 uit
het bewind waren gedreven (bl. 10 in de aanteekening) in het
jaar 1512 door eene omwenteling weder in het hoogste gezag
hersteld.
§ (j. Arragon en Castilië van 149:2 lot 1522.
Daar de voornaamste regeringsdaden van Ferdinand den Ka-
lholijke met betrekking tot de Italiaansche zaken hierboven zijn
vermeld, zal in deze paragraaf slechts datgene , wat meer bijzon-
der tot de inwendige aangelegenheden van Arragon en Ca«/i/té'be-
trekking heeft, in korte trekken worden aangegeven. Daarbij moet
in het oog worden gehouden, dat deze beide rijken niet met elk-
ander vereenigd waren; Ferdinand regeerde in ^rmf/ow en zijne
gemalin Isadella in Castilië.
In laatstgenoemd rijk was het beleid der regeringszaken opge-
dragen aan Ximenes, den schranderen biechtvader der Koningin,
aan wien deze haar volle vertrouwen schonk. Met krachtige hand
voerde liij het bewind , en bevestigde het koninklijke gezag, dat
hij voornamelijk tegen de aanmatigingen van den trotschen Gas-
tiliaanschen adel beschermde. Daarentegen woedde hij op eene
onbarmhartige en tevens onverstandige wijze tegen de Mahomcda-
iien, die na de verovering van Granada in 1492 (bl. 3) in hunne
vroegere woonplaatsen waren gebleven, terwijl hun godsdienstvrij-
heid was toegezegd. Deze werd hun zeven jaren later ontnomen,
en van toen af begon eene vreeselijke vervolging tegen al dege-
nen , die zich niet wilden laten doopen noch het land verlaten.