Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-203
(Ie schande dier herhaalde vernederingen verkoos. Hij bragl dus
zijn leger onder de wapenen ; doch zijne hesluileloosheid en zijne
hoop om den vrede nog te kunnen bewaren, waren zoo groot,
dat toen hij den 8sten October 180G aan Napoleon den oorlog
verklaarde, deze reeds met een talrijk leger, waartoe ook de troe-
pen van het Itijn-verltond behoorden , nabij zijne grenzen stond,
en eigenlijk den vorigen dag de vijandelijkheden reeds begonnen
had. Zes dagen later werd bij Jena en Auersladt een beslissende
veldslag geleverd, waarin de Pruissen eene volkomene nederlaag
leden, en den 27sten October deed de Fransche Keizer zijn intogt
in Berlijn, nadat bijna alle Pruissische vestingen aan deze zijde
van den Oder, zich op schandelijke wijze hadden overgegeven. De
Keurvorst van Saksen, die zich bij het begin van den oorlog,
hoewel aarzelende, aan de zijde van Pruissen geschaard had, werd
door Napoleon met veel voorkomendheid behandeld , sloot kort
daarop vrede, verkreeg den titel van Koning van Saksen, trad
tot het Rijn-verbond toe, en voegde zijn leger bij het Fransche.
Tegelijkertijd kwam Pruissiscit-Polen in opstand , en vatte onder
Jozef Poniatowsky de wapenen op voor de Franschen , die als
bevrijders ontvangen werden.
Reeds eenigen tijd te voren had Keizer Alexander zich bereid
verklaard Pruissen te ondersteunen, en een leger op de been gebragt,
dat zich thans met het overschot van het Pruissische vereenigde,
terwijl Engeland nu ook vrede sloot, waarbij Frederik Willem
Hl van Hannover afzag.
Eene reeks van gevechten volgde nu in de eerste maanden van
het jaar 1807, waarin de Franschen steeds in het voordeel bleven,
totdat eindelijk eene luisterrijke overwinning van Napoleon liij
Friedland (14 Junij 1807) den oorlog besliste. Het Russisch leger
trok over de grensrivier, de Niemen, naar het Russische grondge-
bied, en de geheele Pruissische monarchij was, op enkele vestingen
na, in de magt van den Franschen Keizer.
Eenige weken later kwam te Tilsit de vrede tusschen de oor-
logvoerende mogendheden tot stand. Pnftssw verloor daarbij al zijn
grondgebied tusschen den llijn en de Elbe, en al de Poolsche
landen, die het bij de eerste en tweede deeling van Polen (h\. 168
en 191) verkregen had. De laatste werden als een Hertogdom
Warschau aan den Koning van SaAsc« gegeven ; de Pruisische land-
streken tusschen Rijn en Elbe werden vereenigd met Hessen-Kassei
en Brunswijk, welke eigendunkelijk door Napoleon in bezit ge-
nomen werden, en daaruit het kon'ngrijk Westfalen gevormd,
waarbij ook een gedeelte van Hannover gevoegd werd, en waar-