Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-202
bewind was geplaatst. Dit was slechts de overgang van een re-
publikeinsch tot een monarchaal bestuur. In 180G noodzaakte de
Keizer de nalie, hem zijn broeder Lodewmic tot Koning te ver-
zoeken, die dan ook in Junij van dat jaar de regering aanvaardde
over het Koningrijk Holland, zoo als de staat thans genoemd
werd.
Al deze verschillende vorsten, zoowel als die, welke later nog
op dezelfde wijze benoemd werden, waren eigenlijk niet meer dan
vasallen van den Keizer, die van hen vorderde , dat zij hem on-
voorwaardelijke gehoorzaamheid zouden bewijzen, en de belangen
van Franhrijk boven die van de volken , welke zij regeerden , zou-
den behartigen.
Van niet minder belang was hetgeen in Duilschland geschiedde.
Verscheidene vorsten, waaronder de Koningen van Beijeren en
Wurlemburg Keurvorst van Baden, de Herlog \An Kleef'en Berg
(Murat) en de Landgraaf van Hessen-Darmstad (1) de voornaam-
ste waren , lieten zich , door de hoop op uitbreiding van grondgebied
en magt, voor Napoleon winnen, sloten een onderling verdrag,
waarbij zij zich van het Duitsehe rijk afscheurden en een Rijn-verbond
vormden , waarvan zij Napoleon , onder den naam van Protector ^
als het hoofd erkenden (Julij 1806). Deze verklaarde nu aan den
Rijksdag te Bcgensburg, dat hij het i)«!7«c/ie ryA; niet meer erkende,
waarop Keizer Frans II de Duitsehe keizerskroon nederlegde, en
zich voortaan alleen Frans I, Keizer van Oostenrijh noemde.
Door deze nieuwe inrigting van Z«((Z-jOi(t/sc/(/(i«f/, hetwelk daar-
door genoegzaam geheel onder de heerschappij van Napoleon
kwam, was Pruissen van allen invloed in Duitschland beroofd, en
wilde dien nu terug winnen door de nog onafhankelijk gebleven
staten te vereenigen tot een Noord-Duitsch verbond. Napoleon ,
die in Pruissen de eenige mogendheid zag, welke hem bij de geheele
onderwerping van Duitschland nog in den weg kon staan, werkte
dit plan in het geheim tegen, en behandelde overigens Pruissen
met de meeste minachting. Zoo maakte hij bij voorbeeld niet de
minste zwarigheid, om aan Engeland, met hetwelk hij nog steeds
over den vrede onderhandelde, de teruggave van Hannover voor
te slaan , hetwelk hij in het begin van het jaar in ruil voor het
Hertogdom Kleef, aan Koning Frederik Willem Hl had afge-
staan (bl. 200).
Door dit alles zag deze zich eindelijk genoodzaakt toe te geven
aan den aandrang van zijn volk, dal algemeen den oorlog boven
(1) De drie laatsten namen den titel van Groothertog aau.