Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-198
tijd werd aan Bonaparte kennis gegeven, dat een Prins van
het Huis van Bourbon , de Hertog van Enghien , die zich in
een klein stadje in Duitschland nabij de Fransche grenzen op-
hield , het eigenlijke hoofd der zamenzwering was. Zonder zich
eenigzins om het regt der volken te bekommeren , zond Bona-
parte in den nacht een troep ruiters over den Rijn, die den
Prins gevangen namen en hem naar het kasteel van Fincennes
voerden, waar hij in denzelfden nacht van zijne aankomst, op last
van den Eersten Consul, zonder dat zelfs het geringste tegen
hem bewezen was, door een krijgsraad gevonnisd en onmiddellijk
doodgeschoten werd. Deze staatkundige moord, die opzettelijk
door Bonaparte schijnt voorgenomen te zijn, om zijne vijanden
door schrik van alle verdere aanslagen tegen zijn persoon te doen
afzien, maakte den haat der koningsgezinden onverzoenlijk.
De bovenvermelde zamenzwering gaf den Senaat korten tijd
daarna aanleiding tot het doen van een voorstel en later tot het
aflvondigen van een besluit, waarbij de Eerste Consul onder den
naam van Napoleon I tot erfelijk Keizer der Franschen werd
verheven (18 Mei 1804). Verder werd bepaald, dat wanneer hij
geene mannelijke nakomelingen naliet, de kroon op zijne broe-
ders Jozef en Lodewijk, volgens het regt van eerstgeboorte zou
overgaan (1), en dat zijne broeders en zusters den titel van
Prinsen en Prinsessen zouden dragen.
Alle vorsten van Europa, met uitzondering van Fngelaiid, Rus-
land, Zweden en Turkije, erkenden Napoleon als Keizer, enden
2den December van hetzellde jaar (1804) dwong hij Paus Pius
VII naar Parijs te komen, om hem bij zijne krooning, die met
schitterenden luister plaats had, te zalven.
Vijf dagen later werd ook Frans II, die met het oog op het
toenemend verval van het Duitsehe rijk, den titel van Keizer van
Oostenrijk had aangenomen, als zoodanig in zijne hoofdstad Wee-
nen gekroond.
§ 8. Berde Coalitie tegen Frankrijk. Slag bij Auster-
lilz. Vrede van Presburg. Zeeslag hij Trafalgar.
Niet lang na de krooning van Napoleon, gelukte het Engeland,
voor de derde maal, eene coalitie tegen hem tot stand te bren-
gen. Niet alleen was het voor de vorsten van Europa onmoge-
(l) Zijne andere broeders, Lucien en Jérôme (bl. 186) worden van de
opvolging uilgesloten omdat zij een huwelijk tegen den zin van NAPOLtoN
hadden aangegaan.