Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-195
de groote menigte was den voortdurend en revolutionnairen toe-
stand moede, en verlangde een vast en krachtig bewind , en op
de gehechtheid van het leger kon hij met het volste vertrouwen
rekenen. Eenigen tijd nadat hij in Parijs teruggekeerd was, ver-
bond hij zich met Sieves, die wel is waar vreesde dat de eerzucht
van Bonaparte gevaarlijk zou worden voor de constitutioneele
vrijheid, maar toch begreep, dat er een krachtig en doortastend
krijgsman noodig was om het beslaande bewind ten val te brengen.
Den 9den November 1799 (18 Brumaire van het jaar VIII) werd
de staatsaanslag {coup d'élal) ten uitvoer gebragt en met een
gunstig gevolg bekroond. Het Directoire werd ontbonden , en den
volgenden dag de Raad der Vijfhonderd (bl. 188), die zich wilde
verzetten, door een bataillon grenadiers uiteengejaagd, en nog
dienzelfden avond het uitvoerend gezag voorloopig opgedragen aan
drie Consuls, Bovaparte , Sieves en Roger-Ducos, die in ver-
eeniging met eene commissie uit den Raad der Ouden en uit dien
der Vijfhonderd eene nieuwe constitutie zouden ontwerpen. Het
volk bleef rustig, gedeeltelijk in ontzag gehouden door de troepen ,
die alleen voor Bonaparte gestemd waren, gedeeltelijk niet onte-
vreden , dat aan de krachtelooze regering van het Directoire een
einde was gemaakt.
Nog voor het einde van het jaar 1799 werd de nieuwe consti-
tutie afgekondigd, waarin evenwel weinig van de republikeinsche
vrijzinnige denkbeelden van Sieyes was opgenomen. Frankrijk
bleef nog slechts in naam eene republiek : het bewind werd op-
gedragen aan drie Consuls voor den tijd van tien jaren ; de Eerste
Consul, waartoe Bonaparte benoemd werd , had eigenlijk alleen
het gezag in handen. De wetgevende magt bestond uit twee Ka-
mers , waarvan de leden benoemd werden door den Senaat, uit
eene lijst van notabelen, welke door het volk, doch onder zeer
beperkende bepalingen , werden gekozen.
Alzoo kreeg Frankrijk na eene worsteling van tien jaren eene
staatsregeling, waarbij de invloed des volks nagenoeg geheel ver-
nietigd was, en het hoogste gezag, wel niet in naam maar toch
inderdaad, was nedergelegd in de handen van één man.
§ 7. Slag bij Marengo. Vrede Ie Luneville. Vrede te
Amiens. Napoleon I, Keizer der Franschen.
Daar Engeland en Oostenrijk, in de hoop van de behaalde voor-
deelen te zullen vervolgen, de vredesvoorstellen van den Eersten
Consul niet aannamen , werd de oorlog in 18Ü0 hervat. Bonaparte