Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-194
dwongen naar het eiland Sardinië te w'yken en afstand Ie doen van
de regering over Piëmonl, waar door het Directoire ean voorloo-
pig hewind werd ingesteld (Dec. 1798). Italië, met uitzondering
van Venetië, stond nu geheel onder den invloed van Frankrijk.
In het volgende jaar (1799) keerde evenwel de kans. De Aarts-
hertog Kauel (hl. 189) voerde den oorlog met goed gevolg aan
den Rijn; het Oostenrijksche leger in Italië (1), versterkt door
20,000 Russen onder den bekwamen Suvvarow , veroverde in wei-
nige maanden nagenoeg geheel Noord-ltalië. Tegelijkertijd grepen
de Napolitanen , verbitterd door de geldafpersingen der Franschen,
naar de wapenen, en ondersteunden Ferdinand IV in de her-
overing van zyn rijk en in hel verdrijven van de Franschen uit
Rome. Eindelijk bemagtigde de Russisch-Turksche vloot de Ionische
Eilanden, zoodal tegen het einde van 1799, de Franschen ovenil
in het nadeel waren , behalve in Je Dalaafsche Republiek, waar zij
met medewerking der Nederlandsche troepen een Engelsch-Rus-
sisch leger, dat in Augustus 1799 in Noord-Holland was geland ,
terug geslagen en lot den aftogt genoodzaakt hadden.
Door al de onheilen, die de Fransche wapenen troffen, en de
zware oorlogslasten, die het volk werden opgelegd, werd eene
hevige verbittering legen het Directoire opgewekt; de ontevreden-
heid in Frankrijk nam hand over hand toe; de vijanden der re-
gering , door geweld in toom gehouden, begonnen weder hunne
stem te verheffen; de Jacobijnen vleiden zich weder met de
hoop, dal zy het bewind ten val zouden kunnen brengen en
de vroeger zuiver republikeinsche regering herstellen: op ver-
scheidene plaatsen braken zelfs onlusten uit. Wel voorziende,
dal het bewind niet krachtig genoeg zou zijn, om zich tegen al
deze aanvallen staande te houden, vormde Sieyes , een der vyf
leden van hel Directoire, het plan de bestaande staatsregeling omver
te werpen, en eene nieuwe in te voeren , die de verschillende
partijen zou bevredigen. Terwijl hij met zyne staatkundige vrien-
den hel noodige voorbereidde om dit ontwerp ten uitvoer te bren-
gen, keerde Bonaparte onverwachts uit Egypte terug (bl. 192).
Ook deze had zijne plannen. Bezield met eene onbegrensde eer-
zucht , begreep hij, dat nu de tijd gekomen was om zich van de
regering meester te maken: hel volk had hem, den vooronver-
winnelijk gehouden veldheer, met uitbundige geestdrift verwelkomd;
(1) Het opperbevel over dit leger was vóór het openen van den veldtogt
aan Prins FnEDEaiK van Oranje, den zoon van Willem V, opgcdragep,
die evenwel in Januarij 1799 te Padua stierf.