Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
heel en al door Ferdinand den Katholijke werd in bezit ge-
nomen (1504).
Eenige jaren later ondervond Lodewijk nog meer tegenspoed-
Een magtig verbond, de Heilifje Ligue genoemd, tusschen den
toenmaligen Paus JuLius II, een zeer krijgszuchtig vorst, Fer-
dinand den Katholijke, de Republiek Fcwe/jë en Hendrik VIII
van Engeland, die met Katharina, de dochter van Ferdinand,
gehuwd was, werd in het jaar 1511 gesloten met het doel, om
de Franschen uit geheel Italië te verdrijven. Milaan werd nu met
overmagt aangegrepen en veroverd, en Maximiliaan Sforza, de
zoon van Lodewijk Moro , in de waardigheid van zijn vader
hersteld (1512). Tegelijkertijd maakte Ferdinand de Katholijke
zich meester van het Spaansche gedeelte van Navarre, welks Ko-
ning Jan d'Albret (L deel bl. 216) met Frankrijk verbonden
was. Eindelijk leden de Franschen in het noorden van hun rijk,
waar Hendrik VIII met een Engelsch leger geland was, eene
schandelijke nederlaag bij Guinegate (1513) (1). Door dit alles
was Lodewijk XII genoodzaakt achtereenvolgens met zijne vijan-
den vredesverdragen of wapenstilstanden te sluiten, en toen hij
den Isten Januarij 1515 stierf, had hij van al de veroveringen,
welke hij in den loop zijner regering gemaakt had, niets over-
gehouden.
Daar hij geene mannelijke nakomelingen naliet, werd hij op-
gevolgd door zijnen neef en schoonzoon Frans, Hertog van An-
gouléme, die als Frans I den troon beklom. Deze twintigjarige
vorst, door zijne opvoeding tot een dapper en prachtlievend rid-
der gevormd, ten gevolge van zijnen levenslustigen en verkwis-
tenden aard door zijne hovelingen en edellieden bemind, was in
vele opzigten het tegenbeeld van zijn bedaarden en spaarzamen
voorganger, die door het volk de vader des vaderlands genoemd
was geworden. Doch door de hem aangeboren vriendelijkheid en
geestigheid, door zijn ridderlijken moed, zijne luisterrijke hof-
houding, zijn levendig vernuft en zijne liefde voor kunsten en
wetenschappen, wist hij het Fransche volk voor zich in te nemen
en aan zijn persoon te verbinden.
Terstond na zijne komst tot de regering hernieuwde hij de
aanspraken zijner voorgangers op Milaan, en rukte in den zomer
van 1515 dat hertogdom binnen , terwijl de Paus, Keizer Maxi-
miliaan , Ferdinand de Katholijke en de Zwitsers zich verbonden
(I) Guinegate ligt in het N. W. van Frankrijk tusschen Bijssel en Bon-
logne.