Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-193
nen, dwong Paus Pius VI, afstand te do?n van zijn wereldlijli
gezag, en verklaarde het land tnt eene Ilomeinsche Rfpubliek. In
het volgende jaar mengde Frankrijk zich eveneens in de binnen-
landsche oneenigheden, welke in Zwitserland waren uitgebroken,
en dwong de Zwitsers hun land, dat tot nu toe een bondge-
nootschap van verschillende kantons was geweest, tot eene de-
in'<cralisch ingerigte Helvetische Republiek te verklaren (1798).
Eveneens moedigde het Directoire de leren aan, die in datzelfde
jaar tegen het steeds door hen gehate Engelsche bewind in op-
stand kwamen, en de lersche Republiek uitriepen, welke opstand
evenwel spoedig gedempt werdt.
Door dit alles werd eene tweede coalitie tegen Frankrijk in het
leven geroepen.
Rusland, waar Paul I in 1796 zijne moeder Katharina II was
opgevolgd, verbond zich met Turkije, om de Franschen uit de
Middellandsche Zee te verdrijven. Oos/e/iryA wasbegeerig, de vorige
verliezen te herstellen. Koning Eerdinand IV van Aa/jc/s voegde
zich insgelijks bij de verbondenen , oindat de stichting der Romeinsche
Republiek hem bevreesd maakte, dat de FraJüc/ie« ook de ontevre-
denen in zijn rijk zouden ondersteunen , terwijl ook zijne gema-
lin Maria Carolina , eene zuster van Maria Antoinette (bl. 185),
den Franschen een onverzoenlijken haat toedroeg. Portugal, waar En-
geland steeds veel invloed had, sloot zich evenzeer bij de coalitie aan.
Pruissen, waar Koning Frederik Willem II in 1797 was ge-
storven en door zijn zoon Frederik Willem III opgevolgd werd,
bleef onzijdig , deels uit naijver jegens Oostenrijk , deels om zijne
uitgeputte schatkist te herstellen.
Om aan al deze vijanden het hoofd te kunnen bieden, voerde
het Fransche bewind eene nieuwe wijze van voltallig maken van
het leger in, door namelijk te bepalen, dat ieder Franschman van
20 tot 25 jaren lot de krijgsdienst verpligt was, doch dat alleen
zooveel manschappen als lot aanvulling van het leger noodig wa-
ren, onder de wapenen behoefden te komen , en daartoe door loting
zouden worden aangewezen. Dil stelsel, de militaire conscriptie
genoemd, werd later in de meeste Europeesche staten nagevolgd.
De oorlog begon in November 1798 moet een onberaden inval van
den Koning van A'npe/s in de Romeinsche Republiek, die geheel mis-
lukte, en hem zijn koningrijk koste, dat binnen twee maanden
door de Franschen veroverd en in eene republiek , onder den naam
van de Parthenopeïsche Republiek werd veranderd. Kort daarna
werd ook Karel Emanuel IV van Sardinië, onder voorwendsel,
dat Ilij met Napels in verbinding stond, door de Franschen ge-
il. 13