Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-192
gendheid, die den oorlog voortzette, en het Directoire nam nu
den schijn aan, als of het door eene landing de vijandelijkheden
in dat land wilde overbrengen. In het geheim echter werd
op aanraden van Bonaparte een geheel ander plan gevormd,
namelijk om Egypte te verovei;en, daardoor de heerschappij van
Frankrijk over de Middellandsche Zee te grondvesten, en door de
Roode Zee naar de Engelsche bezittingen in Azië door te dringen.
Het Directoire keurde dit plan goed, te meer omdat het daar-
door eene gewenschte gelegenheid kreeg om den eerzuchtigen
veldheer te verwijderen, die zoowel den oorlog in Italië als de
daarop gevolgde vredesonderhandelingen geheel naar zijn eigen
wil had gevoerd en ten einde gebragt, en wiens invloed op het
leger en op het volk steeds toenam.
In Mei 1798 stak Bonaparte met eene vloot en een leger van
36,000 man uil Toulon in zee, bereikte na eenige dagen hel eiland
Malta, dal door de flaauwhartige Piidders (bl. 176) aan Frankrijk
werd overgegeven, en landde den Islen Julij in Egypte, dal hij
binnen weinige maanden veroverde. Hoezeer zijne vloot door den
Engelschen Admiraal Nelson bij Jboukir volkomen geslagen en
vernield werd, en hij dus geheel van Frankrijk was afgesneden,
rukte hij in het begin van het volgende jaar (1799) naar Syrië
om ook dit gewest te onderwerpen; doch de hardnekkige verde-
diging van de hoofdstad St. Jean d'Acre, aan de zeezijde door
een Engelsch smaldeel ondersteund, en de pest, welke vreeselijke
verwoestingen in zijn leger aanrigtte, dwongen hem naar Egypte
terug te keeren. Hier kreeg hij kort daarna lijdingen uil Europa,
die hem deden besluiten naar Frankrijk terug te keeren. Hij gaf
plotseling het bevel over zyn leger aan den Generaal Kleber
over, stak in zee, en stapte, na de Engelsche oorlogschepen, die
in de Middellandsche Zee kruisten, gelukkig ontkomen te zijn, den
9den October 1799, in de nabijheid van Toulon aan wal.
De oorlog in Egypte werd nog twee jaren onder zeer ongunstige
omstandigheden voortgezet, en nam eindelijk voor de Franschen
eene zoo nadeelige wending, dat zij in de laatste helft van 1801
Egypte verlaten en het overblijfsel hunner troepen naar Frankrijk
moesten doen terugkeeren.
In Europa hadden intusschen gewigtige gebeurtenissen plaats
gegrepen. Hel bleek meer en meer, dat het Fransche bewind
er naar streefde, zijnen invloed ook buiten zijne grenzen uit te
breiden, en eigendunkelijk in de binnenlandsche aangelegenheden
van andere staten in te grijpen. Zoo rukte in 1797 onder een
nietig voorwendsel, een Fransch leger den Kerkelijken Staat bin-