Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-191
en zich op nieuw een groot gedeelte van het grondgebied toe-
eigenden (April 1793). Oostenrijk, dat de hulp van de beide mo-
gendheden in zijnen oorlog tegen Frankrijk noodig had, gaf zyne
toestemming tot deze nieuwe schending van het volkenregt.
Veel drukkender dan voorheen werd nu de inmenging van Rus-
land, dat bij den vrede zells het regt verkregen had, Warschau
met een leger van 10,000 man te bezetten. Nog eenmaal ont-
waakte de nationale geest der Poten, en eene uitgebreide zamen-
zwering werd gesmeed om zich aan den vreemden dwang te
onttrekken. In Maart 1794 barstte de opstand uit, en greep het
geheele volk, nogmaals onder de leiding van Kosciusko, naar de
wapenen. Doch Rusland, Pruissen en Oostenrijk verbonden zich
om aan het ongelukkige volk den laatsten slag toe te brengen.
Tegen deze overmagt was Ko.sciusko niet bestand; na in ver-
schillende gevechten met roem te hebben gestreden, werd hij
in October 1794 geslagen en gevangen genomen. Warschau werd
door den Russischen generaal Suwarow, een der bekwaamste
veldheeren van zijnen tijd, veroverd, en in 1795 verdween het
eens zoo magtige Polen uit de rij der staten, en werd tusschen
Rusland, Pruissen en Oos/eHry/c verdeeld. Stanislaus Poniatows-
KY deed afstand van den troon, en begaf zich naar Petersburg ,
waar hij drie jaren later stierf.
§ 6. Togt van Bonaparte naar Egypte. Tweede Coalitie
tegen Frankrijk. Omwenteling van den \^den Bru-
maire. Invoering van het Consulaat.
De luisterrijke overwinningen van het Fransche leger in Italië
vermeerderden de magt van het Directoire. Wel was het in den
beginne bedreigd geworden door de woelingen zoowel van de Ja-
cobijnen als van de Koningsgezinden, welke na den val van het
Schrikbewind meer en meer invloed begonnen te verkrijgen, maar
het had in 1797 met geweld van wapenen zijn gezag gehandhaafd,
en oefende nu, onder republikeinsche vormen, een despotisch
gezag uit. De rust in het binnenland was hersteld, en de staat
der geldmiddelen, die in schromelijke verwarring waren geraakt,
verbeterde eenigermate door de groote geldsommen, welke Bo-
naparte door de overwonnenen liet betalen, en tegelyk met eene
menigte kostbaarheden, schilderijen en andere kunstwerken van
hooge waarde, als zegeteekenen naar Parijs zond.
Na den vrede van Campo-Formio was Engeland de eenige mo-