Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-190
Evenzoo werd de aristocratische staatsregeling van Genua ver-
anderd en ontving die staat van Bonaparte een democratisch
bestuur en den naam van Ligurische republiek (1).
§ 5. Verdeeling van Polen.
In denzelfden tijd, dat in Frankrijk de omverwerping der be-
staande orde van zaken op de hierboven beschreven wijze tot
stand kwam, had elders eene gebeurtenis plaats, die voor den
toestand van Europa evenzeer gewigtige gevolgen had, namelijk
de ondergang van het Koningrijk Polen.
Na in 1773 wederregtelijk van een derde van zijn grondgebied
beroofd te z'yn geworden (bl. 168), was dit rijk geheel onder den
t invloed gebleven van Rusland , dat opzettelijk de gebrekkige staats-
inrigting zocht in stand te houden. Langzamerhand begonnen
evenwel de heerschzuchtige bemoeijingen van Katharina den
Polen onverdragelijk te worden , en begrepen zij in 1788 gebruik
» te moeten maken van eenen oorlog, waarin Rusland met Turkije
gewikkeld was, om te trachten den gehaten Russischen invloed
te vernietigen. Als het voornaamste middel daartoe bragt de
Rijksdag eene nieuwe staatsregeling tot stand, en in 1791 werd
eene constitutie aangenomen , waarbij de kroon erfelijk werd
verklaard, terwijl de koning de wetgevende magt zou deelen met
den rijksdag, die voortaan met meerderheid van stemmen zou
beslissen. Een gedeelte van den Poolschen adel evenwel, dat
geheel de Russische belangen was toegedaan, verklaarde zich
tegen de wijziging, en onder voorwendsel van deze bij te staan ,
verklaarde Katharina, die inmiddels vrede met Turkije ge-
sloten en zich in het geheim met Pruissen verbonden had, den
oorlog aan de Polen (1792). Hoewel deze, onder aanvoering van
den heldhaftigen Kosciusko verscheidene roemrijke gevechten
tegen de overmagt leverden , waren zij na een paar maanden ge-
noodzaakt den stryd op te geven. Het gevolg daarvan was, dat
Rusland en Pruissen onder het gezochte voorwendsel, dat de om-
wentelingszucht der Polen de rust in hun eigen land bedreigde,
eene overeenkomst sloten tot eene tweede verdeeling van Polen
(1) Ligarië was de naam, dien het grondgebied van Oenua in de vroegste
tijden droeg. Over het algemeen riepen de Fransche Republikeinen, zooals
later meermalen blijken zal, iu de staten , welke zij veroverden en waar zij
den regeringsvorm veranderden, de namen weêr in het leven, waaronder dio
landstreken in de oudheid bekend waren.