Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-189
bekwaamheden als door de vastheid van zijn karakter gunstig had
onderscheiden. Eenige maanden later droeg het Directoire hem
het bevel op over het leger, dat bestemd was om Ooslenrijk en
Italië aan te vallen en gaven daardoor den zeven-en-twintigjari-
gen generaal in het jaar 1796 en 1797 de gelegenheid om zich
te doen kennen als een der grootste veldheeren, waarvan de we-
reldgeschiedenis melding maakt. De bijzonderheden van deze be-
roemde veldtogten kunnen in dit beknopt overzigt niet opgenomen
worden; genoeg zij het te vermelden, dat hij door eene reeks
van overwinningen den Koning van Sardinië tot den vrede en tot
den afstand van het Hertogdom Savoije en van het Graafschap
Nizza dwong (Mei 1796), Milaan veroverde en daar een revoluti-
onnair bewind instelde, Panna, Napels en den Kerkelijken Staat
tot den vrede, Genua tot het sluiten van een verdrag nood-
zaakte , en Modena, Toscane en Lucca met Fransche troepen bezette.
Daarop zetle hij den oorlog tegen Oostenrijk met kracht voort.
Het plan was, dal ook van den Rijn een Fransch leger dat rijk
zou binnen rukken; doch de Aartshertog Karel, een broeder van
Keizer Frans H, en een der grootste krijgskundigen van zijnen
tijd, voerde hier den oorlog met zooveel bekwaamheid, dat de
aanval aan die zijde geheel verijdeld werd. Bonaparte oordeelde
het nu raadzaam van de overwinningen, welke hij behaald had,
partij te trekken , om onderhandelingen aan te knoopen, die in
het begin van het jaar lot een voorloopigen vrede te Leoben leid-
den. Tegelijkertijd braken er onlusten uit in de Republiek van
Venetië, die zich in den oorlog onzijdig had gehouden , en waar
zich eene partij had gevormd, die door de Frajisc/j en begunstigd,
het aristocratische bewind wilde omverwerpen. Bonaparte maakte
gebruik van den hierdoor onlstanen binnenlandschen oorlog, rukte
het grondgebied der republiek binnen, en maakte er zich binnen
veertien dagen meester van (Mei 1797).
In October daaraanvolgende kwam er een bepaalde vrede met
Oostenrijk, te Campo-Formio tol stand, waarvan de hoofdbepalingen
waren, dal de Zuidelijke Nederlanden aan Frankrijk werden afge-
staan , waarvoor Oostenrijk als schadeloosstelling het grondgebied
van Venetië bekwam , met uilzondering van de Ionische Eilanden
met Albanië, welke Frankrijk voor zich behield, en van de wes-
telijke provinciën , die met de Hertogdommen Milaan en Modena
en een gedeelte van hel grondgebied van den Kerkelijken Staat lol
eene democratische republiek vereenigd werden , welke den naam
van Cisalpijnsche republiek ontving, en natuurlijk geheel van Franfc-
rijk afhankelijk werd.