Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-488
aantal Oranjegezinden de natie, die voor een groot gedeelte
Franschgezind was, tot tegenstand op te wekken. Hunne staat-
kundige tegenstanders belemmerden hunne pogingen, en begun-
stigden de Franschen, die eindeluk,in Januarij 1795, over de be-
vroren rivieren de Noordelijke provinciën binnenrukten, in den-
zelfden tijd, dat de Prins met zijn gezin de wijk nam naar
Engeland. Twee dagen daarna deed Pichegru onder het gejuich
der menigte zijne intrede in Amsterdam.
De inrigting van den staat, aan welken de naam van Balaafsche
Republiek werd gegeven, werd nu geheel veranderd. Het nieuwe
bewind kwam onder den invloed van Frankrijk, dat voor 100
millioen gulden de onafhankelykheid van het gemeenebest erkende,
en er een leger van 25,OOD man in garnizoen legde, die door de
Nederlanders gekleed en onderhouden moesten worden. Tegelijk
werd er tusschen de beide Republieken een verbond gesloten,
waardoor de kracht van Frankrijk, dat nu door de rijkdommen
der Hollanders ondersteund werd, aanzienlijk toenam. Ettgeland
verklaarde kort daarna den oorlog aan de Bataafsche Republiek,
waardoor de handel ontzettend leed , en ten gevolge daarvan de
vroegere welvaart nagenoeg vernietigd werd. Eerst in 1798 kwam ,
na langdurige binnenlandsche onlusten, eene nieuwe constitutie
en een geregeld bestuur lot stand.
Nog in April van hel jaar 1795 zag Frankrijk het aantal zijner
vijanden door vredesverdragen aanzienlijk verminderen. De Hertog
van Toscane, de Koning van Pruissen, de Koning van Spanje en a.\
de Noord-Duitsche stalen, behalve Saksen, onttrokken zich aan den
oorlog, die nu nagenoeg alleen door de Oos/enry7.-ej-s gevoerd werd,
daar de overige verbondenen weinig of geen deel aan den krijg
namen.
Intusschen was er eene nieuwe constitutie voor het Fransche
volk ontworpen, die den 22slen Augustus 1795 door de Conventie
werd aangenomen. Volgens deze staatsregeling werd de wetge-
vende magt opgedragen aan twee Raden: den Raad der Vijfhon-
derd , die de wellen voorstelde, en den Raad der Ouden, die
ze aannam of verwierp. De uitvoerende magt werd opgedragen
aan een Directoire van vijf leden, die op gezette tijden aftraden
en door nieuwe vervangen werden. De bepalingen dezer constitu-
tie, welke door de gematigde partij ontworpen was, vonden hevigen
tegenstand bij een gedeelte der burgerij, hetgeen een opstand in
de hoofdstad ten gevolge had, die gedempt werd door de krach-
tige maatregelen van Napoleon Bonaparte, die inmiddels lot
brigade-generaal was opgeklommen, en zich zoowel door zijne