Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
i 186
3
1
■ Om het vaderland tegen den buitenlandschen vijand te verdedi-
l gen, werd tot eene algemeene wapening {levée en masse) besloten
ï (Aug. 1793), waardoor weldra meer dan een millioen strijders on-
der de wapenen waren.
? Een gedeelte van de krijgsmagt moest gebruikt worden tot het
' dempen van binnenlandsche onlusten, die inmiddels waren uitge-
broken. De voornaamste was de opstand in het Departement der
Vendée, waar de bewoners, over het algemeen eenvoudige land-
lieden, die door de adellijke grondbezitters altijd met welwillend-
heid waren behandeld geworden, steeds gehecht waren gebleven
f aan de oude orde van zaken, waarbij zij zich gelukkig gevoelden.
Reeds in 1791 en 1792 hadden de maatregelen van de Nationale
Vergadering hun misnoegen opgewekt, en toen nu in 1793 de Zcwe
!; en masse het landvolk tot de krijgsdienst dwong, brak er een
^ hevige opstand uit, die weldra in een geregelden oorlog veranderde,
! welke de Vendéers, door Engeland met geld en wapenen onder-
steund, onder de leiding van eenigen uit hun midden en van ver-
scheidene edelen, die zich bij hen voegden, met onwrikbaren helden-
moed tegen de overmagt der Republikeinen voerden. Eerst in het jaar
1796 werden zij, na een wanhopigen tegenstand, ten onder gebragt.
Een andere opsland werd in het zuiden van Frankrijk verwekt
door de Girondijnen die in Junij (bl. 185) uil Parijs ontkomen
waren. Lyon, Marseille, Toulon en eene menigte andere steden
grepen naar de wapenen om zich tegen het Schrikbewind te ver-
zetten, en traden in verbinding met de Engelsch-Spaanschevloot,
welke in de Middellatidselie Zee kruiste. De krachtige maatregelen van
hel bewind en de ontzetlende wreedheid, waarmede het de opstan-
delingen strafte, overwonnen evenwel nog vóór het einde vanl793
allen tegenstand; Lyon werd zes weken lang allerhevigst gebom-
bardeerd , en tot de overgave gedwongen, waarop omtrent 1700
menschen door de guillotine, en toen deze te langzaam werkte,
met schrootvuur ter dood gebragt werden. Toulon hield een ge-
regeld beleg uit van drie maanden, en werd eindelijk ingenomen
(19 December 1793) ten gevolge van de doeltreflende maatregelen
van den jeugdigen kapitein der artillerie Napoleon Bonaparte ,
die hel belegeringsgeschut bestuurde (1).
(1) Napoieon Bokapaete was den ISden Augustus 3 769 te Ajaccio op
Corsica geboren. Zijn Yader had vijf zonen : JozEP , Napoleon , Lccien ,
Lodewijk en Jeeóme , en drie doeliters : Eliza, Paclina en Caboliba.
Napoleon ontving zijne opleiding op de militaire school te Brienne en later
op die te Parijn-, in 1785 werd hij tot Sous-licutenant en in 1787 tot Luite-
nant der artillerie aangesteld.