Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-185
Terwijl deze gebeurtenissen aan de grenzen voorvielen, werd
het binnenland en vooral de hoofdstad, meer en meer het tooneel
van den toenemenden strijd der partijen. De hevigste omwentelings-
gezinden in de Conventie maakten zich eindelijk, onder de leiding van
Robespierre van het geheele gezag meester. Te vergeefs had zich
eene meer gematigde partij , die der Girondijnen (1), tegen hen ver-
zet : zij hadden de geheele lagere volksklasse op hunne hand, hielden
de betergezinde bevolking door woest geweld in bedwang, en bewerk-
ten eindelijk een oproer, waarbij het gemeen de vergaderzaal der
Conventie omsingelde, en haar dwong àe Girondijnen nhxerràders
des vaderlands in staat van beschuldiging te stellen (2 Junij 1793).
Van toen af was Frankrijk onder den dwang der hevigste Jaco-
bijnen; een zoogenaamd comité van algemeen welzijn {Comilé de
sahit public), waarvan Robespierre het hoofd was, heerschte
met onbeperkt gezag en eene révolutionnaire regtbank woedde met
ontzettende wreedheid tegen allen, die den argwaan opwekten van
het bewind, dat teregt onder den naam van het Schrikbewind
{la terreur) in de geschiedenis bekend is geworden. Vele duizen-
den werden onder de guillotine (2) ter dood gebragt, waaronder
ook de Koningin Maria Antoinette (IG Oct. 1793), die lot dien
tijd in hechtenis was gehouden, en de Hertog van Orleans, die door
alle partijen veracht en verlaten, beschuldigd werd, van zich ten
koste der republikeinsche vrijheid te willen verheffen. Kort daarna
werd een besluit genomen, waarbij de Christelijke godsdienst werd
afgeschaft, en door de eeredienst der rc^/e; vervangen en eene nieuwe
republikeinsche t'u'drekening ingevoerd, die niet meer met Chris-
tus geboorte, maar met den 22sten September 1792, den dag na
dien, waarop de Republiek was uitgeroepen (bl. 183), beginnen
zou (3).
(1) Zij werden Girondijnen genoemd, omdat do voornaamste hunner uit
het Departement der Gironde, dat in het zuid westen van Franhrijk is gele*
gen en Bordeaux tot hoofdstad heeft, naar de Wetgevende Vergadering en
later naar de Conventie waren afgevaardigd.
(2) Een werktuig ter onthoofding, door den Parijschen geneesheer Gdil-
liOTiNE voorgesteld, en door de Wetgevende Vergadering in 1792 aangenomen.
(3) Het janr van 22 September 1792 tot 22 September 1793 was alzoo het
jaar I der Republiek. Verder werd het jaar in twaalf maanden van 30 dagen ver-
deeld, die de namen Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse, Ventôse,
Germinal, Floréal, Prairial, Messidor, Thermidor en Fructidor ontvingen.
Deze maanden werden niet meer verdeeld in weken van zeven, maar intijd-
vakken van tien dagen {decades), die primidi, duodi, tridi, quartidi, quin»
üdi, sextidi, septidi, octidi, nonidi en decadi heetten. Volgens deze indee-
ling, waren er aan het einde van het jaar vijf dagen over, die tot feestdagen
bestemd werden.