Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-184
Deze moord en de hevige taal door de Conventie tegen alle ge-
kroonde hoofden gevoerd , waarbij zij luide verkondigde, dal FmHÉ-
rijk aan alle volken de vrijheid zou brengen, en hunne lyrannen
van den troon stoolen, bragt te weeg, dal de meeste Europeesche
mogendheden zich vereenigden, zoodat er in den loop van 1793
eene coalilie tegen Frankrijk tot stand kwam, waaraan Engeland,
Pruissen, Oostenrijk, Spanje, Ae Vereenigde Nederlanden, hel Duit-
sehe rijk , Rusland, Portugal, de Kerkelijke Slaat, Napels en Tos-
cane deel namen.
De Nationale Conventie, wel verre van zich daardoor te laten
afschrikken, vaardigde een decreet uit, waarbij 300,000 man onder
de wapenen werden geroepen, en verpligtle later alle Franschen
zonder onderscheid tot de krijgsdienst.
§ 3. Herovering van de ZtUdelijke Nederlanden door de ver-
bondenen. Frankrijk onder hel Schrikbewind.
Opsland in de Vendée en in het zuiden van Frankrijk.
De vyandelijkheden begonnen in den aanvang van 1793 met
een aanval van Dumouuiez op de Republiek der Vereenigde Ne-
derlanden, die evenwel mislukte, waarop het leger der verbondenen
België binnentrok. Dumouriez werd by Neerwinden door de Oos-
tenrijkers geslagen , verloor daardoor het vertrouwen der Conventie,
en besloot loen de zaak, waarvoor hij de wapenen voerde, te
verraden. Hy knoopte onderhandelingen aan met den vijand, en
koesterde in het geheim hel plan, om met zijn leger naar Parijs
te rukken, hel revolulionnair bewind omver te werpen, en den
Iwintigjarigen zoon van den Hertog van Orleans (bl. 180), die in
zijn leger als generaal diende, tot constitutioneel Koning te ver-
heffen (1). Dit plan werd ontdekt, en het bevel tol zijne inhech-
tenisneming uitgevaardigd, waaraan hij zich onttrok door de vlugt
te nemen naar het Oostenrijksche leger. De verwarring , welke
daardoor bij het Fransche leger ontstond, bevorderde de herove-
ring van België, dat weldra in bezit genomen werd door de bond-
genooten ; die nu ook Frankrijk binnentrokken en er eenige ves-
tingen veroverden. Ook aan de oostelijke grenzen voerden de
Oostenrijkers den oorlog, maar met weinig kracht, terwijl in het
zuiden de Spanjaarden in den loop van 1793 eenige voordeelen
behaalden.
(1) De Hertog van Orleans had e3nigou tyd te voren, om zich meer in do
gunst van liet volk te dringen, zijnen aristocratischen familienaam afgelegd ,
en daarvoor dien van Eqalité aangenomen.