Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-183
waar de Jacobijnen het volk in beweging bragten door te ver-
spreiden , dat Lodewijk XVI met de Oos^cnnj'Äers in geheime ver-
standhouding stond, en eindelijk de Tidlcriën, waar de Koning
zijn verblijf hield, deden bestormen. De troepen , die het paleis
verdedigden , en waaronder vooral eenige honderde Zwit.sers, die
met onwankelbare trouw den heldendood stierven , werden ge-
deeltelijk verjaagd, gedeeltelijk vermoord , en de Koning nog steeds
weifelende, en vreezende een burgeroorlog te zien ontbranden, liet
zich bewegen, met zijn gezin zijne toevlugt te nemen tot de Wet-
gevende Vergadering (10 Augustus 1792). De zegepraal van het
gepeupel was volkomen ; de Wetgevende Vergadering besloot tot
het bijeenroepen eener Nationale Conventie, die het bewind over
Frankrijk zou op zich nemen; de Koning werd in zijne waardig-
heid geschorst, en, zoo het het heette, tot zijne beveiliging, met
zijn gezin naar de gevangenis' overgebragt.
Pruissen , dat inmiddels een verbond met Oostenrijk had gesloten,
trok nu aan de noordelijke grenzen van Frankrijk een leger van
00,000 man, onder aanvoering van den Hertog van Bru7iswijk, bijeen,
dat in Augustus 1792 Champagne binnenrukte; maar de goede
maatregelen van den Generaal UuMOuniEZ, die hier aan het hoofd
van het Fransche leger geplaatst werd, en de langzame en krach-
telooze wijze, waarop de aanvallers den oorlog voerden , waren
oorzaak , dat zij in zes weken tijds gedwongen werden , den terug-
togt aan te nemen (Oct. 1792). Nu werd, op voorstel van Du-
MOURiEz, tot de verovering \an de Zuidelijke Nederlanden heshlen ;
eene overwinning op het Oostenrijksche leger bij Jemappes behaald
(G November 1792), besliste den kortstondigen veldtogt; vóór het
einde van het jaar was België in handen van de Franschen , die
door een groot gedeelte des volks als bevrijders waren ontvangen.
De beginselen der Fransche omwenteling werden nu ook hier toe-
gepast , en aan België eene staatsregeling gegeven, die geheel op
Fransche leest was geschoeid.
Inmiddels was de Nationale Gonventie, die de Wetgevende Ver-
gadering vervangen had, in September 1792 bijeengekomen, en
had de koninklijke waardigheid afgeschaft, en Frankrijk tot eene
republiek verklaard. De hevigste- Jacobijnen hadden nu het over-
wigt verkregen, en bewerkten eindelijk, dat de Koning in staat
van beschuldiging werd gesteld. Dit geschiedde in December 1792,
en na een regtsgeding, dat omtrent eene maand duurde, werd
Lodewijk XVI, den 17den Januarij 1793, met eene geringe meer-
derheid van stemmen ter dood veroordeeld en den 21 sten op het
schavot onthoofd.