Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-181
In die oogenblikken zelve echter heerschle, ten gevolge van de
omverwerping van een groot gedeelte van hel bestaande en het
invoeren ee'ner geheel nieuwe orde van zaken, eene onlzettende
verwarring in alle deelen van het rijk. Ilel is te begrijpen, dat,
terwijl vele edele en achtenswaardige mannen met onvermoeiden
ijver voor het welzijn van het vaderland werkzaam waren, ook
vele duizenden van de bestaande wanorde partij zochten te trek-
ken, om hunne overdrevene en grootendeels op eigenbelang gegronde
plannen door te zetten. Een aantal vereenigingen, clubs genaamd,
kwamen lot stand, waarin dagelijks met groole onstuimigheid
beraadslaagd werd, en gewoonlijk de hevigste omwentelingsge-
zinden het woord voerden. Onder deze clubs is die der Jacobij-
ven, die hunnen naam ontleenden aan een voormalig klooster van
St. Jacob , waar zij bijeenkwamen, hel meest berucht geworden.
Hoewel zij hoegenaamd geen wettig gezag had, oefende zij door
het ophitsen van de lagere volksklasse, door het oprigten van meer
dan 150 dergelijke vereenigingen over geheel Frankrijk, en door
het verspreiden van een aantal dagbladen een grooten invloed uit.
De toestand van Lodewijk XVI werd intusschen te midden van
dit alles hoe langer hoe moeijelijker. Zijn gezag was nagenoeg
geheel vernietigd ; aan dagelijksche beleedigingen blootgesteld, bui-
ten staat om de toenemende ongeregeldheden te beteugelen, slechts
met weerzin zijne goedkeuring verleenende aan de meeste beslui-
ten der Nationale Vergadering, en afkeerig van de nieuwe orde
van zaken, besloot hij eindelijk met zijn gezin Parijs en Frankrijk
te verlaten , en zich naar Duilschland te begeven, waar zijn broe-
der, de Graaf van Artois, met andere emigranten, gewapende ben-
den bijeenbragt om de omwenteling te bedwingen. In den nacht
van den 20sten op den 21sten Junij 1791 bragt hij dit plan in het
geheim len uitvoer, kwam gelukkig builen Parijs, maar werd den
volgenden dag te Sl. Mcnehould, door den postmeester herkend, en
door het volk gedwongen naar de hoofdstad terug te keeren. Zijn
oudste broeder, de Graaf van Provence, ontkwam over de Neder-
landsche grenzen. De Koning werd nu als gevangene in zyn pa-
leis bewaakt, in de uitoefening zijner waardigheid geschorst, en
eerst in September weder in vrijheid gesteld, toen de constitutie
voltooid was, die nu pleglig door hem werd bezworen.