Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-180
de instandhouding der koninklijke waardigheid vereenigen, terwijl
eindelijk de hevigste omwentelingsgezinden , die hunne plannen
door woest geweld en door het opruijen van het gepeupel zochten
door te drijven, den val van het koningschap op het oog hadden.
Aan die partij , welke wel is waar vooreerst nog de minderheid
had, maar een krachtigen steun vond in de oproerige menigte,
had zich de Hertog van Orleans, een achterkleinzoon van den Regent
(bl. 148), een verachtelijk en zedeloos mensch, aangesloten, die
zich zeiven door den val des Konings wilde verheffen, en op de
laagste wijze de gunst van de volksmenigte zocht te verwerven.
Nog vóór het einde van het jaar 1789 werd de Koning door
het graauw der hoofdstad, dat door de kwaadwillige volksmenners
tegen hem was opgeruid, en met geweld zijn paleis te Versailles
binnendrong, genoodzaakt naar Parijs te komen, waar hij voort-
aan zijn verblijf hield, en waarheen ook de Nationale Vergadering
haren zetel verplaatste (1).
Hier werden nu de zittingen voortgezet, waarin de hevigste
democraten weldra meer en meer de overhand verkregen, en
onder welke te dien tijde de advokaat Robespierre, een eergie-
rig, koelbloedig en hardvochtig man, die zijne heerschzuchtige
plannen zocht te verbergen onder den schijn van deugd en liefde
tot de menschheid, zich begon te onderscheiden en langzamer-
hand op den voorgrond te treden. Eene reeks van besluiten
werden uitgevaardigd, de gelijkheid van alle staatsburgers werd
vastgesteld, het betalen der belastingen voor elk verpligtend ge-
maakt; alle bijzondere voorregten opgeheven, de adel afgeschaft,
de geestelijke orden en kloosters vernietigd en de geestelijke goe-
deren tot eigendom van den staat verklaard. Voorts werd het
rijk verdeeld in 83 departementen (2), eene gelijke regtsbedee-
ling ingevoerd, de Parlementen opgeheven en door eene geheel
nieuwe inrigting van het regtswezen vervangen; over geheel
Frankrijk werden gelijke maten en gewigten aangenomen, en
over het algemeen vele hoogst nuttige hervormingen tot stand
gebragt, waarvan het volk in later tijd, toen de storm der om-
wenteling bedaard was, de zegenrijke gevolgen ondervond.
(1) Sedert het begin der regering Tan Lodewijk XIV was Versailles met
eene zeer korte tussehenpozing steeds de residentie vim het Fransche hof ge-
weest. Lodewijk XVI betrok nu in Parijs weder het palcis der Tuileriën,
waar ook reeds Lodewijk XIII zijn Terblijf had gehouden.
(2) Deze departementen werden over het algemeen genoemd naar de rivie-
ren, bergen enz., die er gevonden werden, als het departement van de Seine,
van de Uhóne, van de Jura enz.