Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-179
aanval op de Bastille, eene beruchte gevangenis in eene der voor-
steden van Parijs gelegen, waarin onder de vorige Koningen de
staatsgevangenen, en in het algemeen al degenen, die zich, hetzij
schuldig of onschuldig, de ongenade van het Hof op den hals
hadden gehaald, werden opgesloten; het gebouw werd tot den
grond toe gesloopt. Tegelijkertijd werd er eene burgerwacht, of
nationale garde opgerigt, waarover Lafayette (bl. 463), die zich
van den aanvang af de zaak des volks met geestdrift had aange-
trokken, het kommando verkreeg, en die de kleuren van het
wapen der stad Parijs (blaauw en rood) met de kleur van het
Huis van Bourbon (wit) vereenigd, tot hare kokarde en haar vaan-
del aaimam. Dit driekleurige vaandel, blaauw, wit en rood, {la
tricolore) werd voortaan als het nationale beschouwd.
De oproerige bewegingen breidden zich nu weldra over het ge-
heele land uit; allerwege werden nationale gardes opgerigt, en
gruwelijke ongeregeldheden gepleegd, waarvan vooral de bevoor-
regte standen het slagtoffer waren. Een gevolg daarvan was, dat
eene menigte edellieden, waaronder verscheidene prinsen van den
bloede, hunne veiligheid buiten 's lands zochten, waar langzamer-
hand een groot aantal dier uitgewekenen (emigres) zich vereenig-
den, die plannen smeedden, om in verbinding met andere mo-
gendheden , welke de beginselen der Fransche omwenteling vijandig
waren, eene gewelddadige herstelling der vorige orde van zaken
te beproeven.
Inmiddels ging de nationale vergadering voort met het vaststel-
len der grondslagen voor eene constitutie of grondwet, waardoor
de magt des Konings beperkt, en de regten der natie bepaald
zouden worden, waarom zij ook Constituerende Vergadering {la
Constituante) genoemd werd. Tevens nam zij achtereenvolgens
eene menigte besluiten, die eene geheele wijziging in den inwen-
digen toestand des rijks te weeg bragten. Dit alles ging gepaard
met een hevigen strijd in den boezem der vergadering, waar zich
langzamerhand verscheidene partijen begonnen te vormen. Een
gedeelte, waartoe de meeste afgevaardigden van den adel behoor-
den, en die de Aristocraten genoemd werden, bleven zich tegen
alle hervormingen verzetten; een ander gedeelte, waartoe de min-
derheid van den adel en een gedeelte der hooge geestelijkheid
behoorden, was gestemd voor een beperkt constitutioneel koning-
schap, zoo als het in Engeland bestond; de groote meerderheid,
de partij des volks, of de Democraten, waren voor veel verder in-
grijpende veranderingen. De meesten, met Lafayette aan het
hoofd, wilden de vrije staatsinstellingen van Noord-Amerika met