Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-178
veranderingen. In Azië hadden zij bij het einde daarvan niets
overgehouden dan het schiereiland Macao op de kust van China,
het noord-oostelijk gedeelte van Timor, en het gebied van Goa op
de westkust van Voor-Indië.
Brazilië, in Zuid-Amerika, was hunne belangrijkste bezitting.
Van de overige Europeesche staten waren alleen Zweden en De-
nemarken in het bezit gekomen van weinig beteekenende koloniën,
terwijl Rusland in het midden der 18de eeuw eenige volkplantin-
gen had gesticht op de Koerillen en Jleuten en op de noord-
westkust van Amerika.
DERDE AFDEELING.
Van het begin der Fransche omwenteling tot op onzen tijd.
§ 1. De Nationale en Constitueerende vergadering in
Frankrijk, tot de aanneming der constitutie
van 1791.
Den 5den Mei 1789 werd de vergadering van de Staten-Gene-
raal (bl. 166) te Versailles geopend, en weldra bleek het, dat de
afgevaardigden van den derden stand zich met kracht zouden doen
gelden. Toen men het namelijk na langdurigen strijd niet eens
kon worden over de vraag, of ieder der standen afzonderlijk zou
vergaderen, of dat men gezamenlijk zou beraadslagen met hoof-
deiyke stemming, verklaarden zij, de wettige vertegenwoordigers
van het Fransche volk te zijn, en niet uit elkander te zullen
gaan voor dat de regten van de natie erkend en gewaarborgd
zouden wezen; zy namen tevens den naam aan van Nationale
vergadering. Een groot gedeelte van de afgevaardigden der gees-
telykheid en verscheidene van den adel sloten zich by hen aan,
en de Koning, die zich eerst met geweld tegen hen had willen
verzetten, besloot toe te geven, en beval, dat de drie standen
gezamenlijk en met hoofdelijke stemming zouden beraadslagen.
Het duurde evenwel niet lang, of de hofparty wist den wankel-
moedigen Koning te bewegen, minder toe te geven aan de eischen
der Nationale Vergadering, en liever te trachten zijn gezag met
geweld van wapenen te herstellen. Met dit doel werden er troe-
pen in den omtrek van Parijs byeengebragt, doch dit had den
13den July een geweldig oproer ten gevolge, waarbij het volk een