Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-174
ia weinige weken tol onderwerping. De Prins werd in zijn ge-
zag hersteld; vele duizende patriotten verlieten het land, en zoch-
ten eene schuilplaats in Frankrijk en Brabant. Voor het oogen-
blik was het nu wel rustig; doch de tweedragt, die wel onder-
drukt doch niet uitgeroeid was, had , zoo als in de volgende
Afdeeling zal worden aangetoond, later nog grooten invloed op de
gebeurtenissen, die ten gevolge van de omwenteling in Frankrijk
in ons vaderland voorvielen.
§ 26. Spanje, Portugal, Italië en de Europeesche volk-
plantingen bij het begin der Fransche omwenteling.
Alvorens tot de derde Afdeeling over te gaan, is het noodig,
in een kort overzigt den toestand na te gaan, waarin eenige
Europeesche staten, welker geschiedenis in de vorige paragrafen
niet afzonderlijk is behandeld, zich bij het begin der Fransche
omwenteling bevonden.
In Spanje was Koning Ferdinand VI (bl. 158) in het jaar 1759
kinderloos gestorven, en opgevolgd door zijnen broeder Carlos, of
Karel, Koning van Napels (bl. 156), die dit laatste rijk, hetwelk
volgens de gemaakte bepalingen niet met Spanje onder éénen vorst
mogt komen, aan zijnen derden zoon Ferdinand IV afstond(1),
en als Karel III den Spaanschen troon beklom. Zijne regering
was over het algemeen weldadig voor het land, daar hij in het
binnenlandsche bestuur vele verbeteringen aanbragt, hoezeer de
deelneming aan den Zevenjarigen Oorlog (bl. 159), en later aan
den Amerikaanschen vrijheidsoorlog (bl. 162) nadeelig was voor
den geldelijken toestand van het rijk. In 1788 stierf hij en werd
opgevolgd door zijnen zoon Karel IV, een onbeduidend vorst,
onder wiens bewind de door zijn vader ingevoerde verbeteringen
spoedig weder te niet gingen.
Porlvgal was in de eerste helft der 18de eeuw onder de regering
van Johan V (1705—1750), den zoon van Pedro II (bl. 138) tot
het diepste verval geraakt, waaruit het na diens dood, onder zij-
nen opvolger Jozef Emanuel echter eenigzins werd opgewekt
door de krachtige pogingen van den doortastenden minister PoM-
BAL, die evenwel met te veel hevigheid, en vaak met weinig over-
leg, te werk ging. Daardoor maakte hij zich zoowel het volk als
den adel en de geestelijkheid tot vijand , en hielden de verande-
(1) Zijn oudste zoon was wegens zinsverbijstering voor de regering onge-
schikt , en zijn tweede zoon Kabel , was bestemd om hem in Spanje op te
volgen.