Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
belangen gelet, zonder daarbij eenigzins die van het algemeen in
achtte nemen. Bij de oorlogen, die gevoerd, en de verdragen,
die gesloten werden, gold slechts het regt van den sterkste, en
meestal had men daarbij alleen de belangen van het oogenblik op
het oog. Daardoor hadden dan ook de kleinere staten hoegenaamd
geen waarborg voor hunne zelfstandigheid, en stonden voortdurend
bloot aan het gevaar van door hunne magtiger naburen aange-
vallen en vernietigd te worden, tenzij eene of andere toevallige
omstandigheid hun een krachtigen bondgenoot verschafte, wiens
belang op dal oogenblik medebragt, dat hij tot hunne verdediging
optrad. Naarmate evenwel de beschaving en daarmede het onder-
linge verkeer tusschen de verschillende volken toenam , begon men
te begrijpen, dat het voor de welvaart van het algemeen noodig
was, dat de onafhankelijkheid en de zelfstandigheid van de ver-
schillende staten, zoowel van de kleinere als van de grootere, ge-
waarborgd bleef, en dat allen er belang bij hadden , dat niet een
enkele staat door geweld en misbruik van magt een overwigt ver-
kreeg , dat voor de vrijheid en het bestaan der overigen gevaarlijk
werd. Men begon er dus naar te streven , een zoogenaamd slaal-
kundig evenwigl ran magl in Em'opa te grondvesten , waardoor de
kleine mogendheden beschermd, en de heerschzuchtige bedoelingen
van sommige vorsten door de overigen,in het belang van het al-
gemeen , in toom gehouden werden.
Dit beginsel, om het evenwigt tusschen de onderscheidene .staten
Ie handhaven, dat voortaan op alle politieke handelingen van
grooten invloed bleef, bad ook het verbond, waarvan hierboven
gesproken is, in het leven geroepen, daar men beletten wilde,
dat Franhrijk te magtig en daardoor voor de overige Europeesche
landen gevaarlijk werd.
Karel VIII was niet in staat zich tegen zoovele vijanden in
Italië staande te houden. Hij verliet Napels in Mei 1495 met een
gedeelte zijner krijgsmagt, sloeg zich door de troepen van Venetië
en Milaan heen, en bereikte Franhrijk met het overschot van zijn
leger. Intusschen bad de verdreven Koning van Napels zijn rijk
weder in bezit genomen , waarbij hij ondersteund was geworden
door Spaansche hulptroepen onder Gonsalvo de Gordova , een
der beroemdste veldheeren van dien tijd.
In 1498 .stierf Kakel VIII, zonder het plan, dat hij gevormd
had, om weder naar Italië te trekken , te hebben kunnen uitvoe-
ren. Daar hij geene kinderen naliet, werd hij opgevolgd door
zijn neef, den hierboven genoemden Hertog van Orleans, die als
Lodewijk XII den troon van Frankrijk beklom.