Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
kaansche volkplantingen tegen Engeland, welke nog bovendien ten
gevolge had, dat eene menigte jonge lieden, ten deele van de
rijkste en aanzienlijkste familiën , als de Lafayette en anderen,
(bl. 163), die met geestdrift aan dien oorlog hadden deel geno-
men , later naar hun vaderland terugkeerden , en algemeen de meest
opgewondene denkbeelden verspreidden aangaande de vrije staatsin-
stellingen, die zij in de jeugdige Republiek der Vereenigde Staten had-
den leeren kennen, en die zij ook in Frankrijk wilden ingevoerd zien.
Zoo vermeerderde tegelijk met de staatsschuld, die tot eene
ontzettende hoogte klom, tevens ook de gisting onder het ge-
heele volk, en drong men van alle kanten aan op de bijeenroe-
ping der Staten-Generaal, als afgevaardigden van de drie standen,
welke sedert het jaar 1614 niet meer vergaderd geweest waren.
De adel en de geestelijkheid hoopten daardoor hunne regten te
zullen beschermen tegen de maatregelen , welke de regering voor-
stelden , om tot eene meer gelijke verdeeling der belastingen en
het afschaffen der verouderde misbruiken te geraken. Zij konden
dit met grond verwachten, omdat in die Staten-Generaal vroe-
ger altijd uit ieder der drie standen een gelijk aantal vertegen-
woordigers zitting hadden , en zij dus gezamenlijk een overwigt
over den derden stand konden verkrijgen, te meer daar over
de te nemen be.sluiten niet door eene hoofdelijke stemming be-
slist werd, maar ieder der drie standen afzonderl'Jk beraadslaag-
de en daarna ééne stem uitbragt, zoodat de ééne stem van den
derden stand nimmer de overhand kon verkrijgen, wanneer de
adel en de geestelijkheid ééne lijn trokken. Hiertegen verzette
zich evenwel het volk, welks regten door eene menigte schrij-
vers verdedigd werden, die eene hoofdelijke stemming verlangden,
en er tevens op aandrongen , dat de derde stand, die nagenoeg
het geheele volk vertegenwoordigde, tweemaal zoo veel afgevaardig-
den moest tellen als ieder der beide anderen. Aan dit laatste verlan-
gen gaf Lodewijk XVI toe, en bepaalde in November 1788, dat de
Staten-Generaal in Mei van het volgende jaar te Versailles zouden
bijeenkomen , en bestaan uit 600 afgevaardigden uit den derden
stand, 300 uit den adel en 300 uit de geestelijkheid.
§ 23. Eerste verdeeling van Polen. Gustaaf III, Koning
van Zweden.
Terwijl zich, zooals in de vorige paragraaf gezegd is, in Frank-
rijk langzamerhand de dreigende voorteekenen openbaarden van
eene omwenteling, die nog voor het einde der eeuw geheel Eu-