Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-163
was het volk zeer ten gunste van de Amerikanen gestemd,
daar zich langzamerhand onder de Franschen eene zucht
naar staalkundige vrijheid en een verlangen naar wijziging in
den willekeurigen regeringsvorm begon te openbaren, welke
later de gewigtigste gevolgen had (zie § 22), en groote geest-
drift deed ontstaan voor den strijd, die door de Amerikanen
tot verdediging van hunne vrijheid en hunne regten gevoerd
werd. De Fransche regering was natuurlijk die beginselen
niet toegedaan, maar de naijver en vijandschap, die sedert
zoovele eeuwen tusschen Engeland en Frankrijk heerschten, was
oorzaak, dat zij een gunstig oor leende aan de voorstellen
van Feanklin , en door het benadeelen van Engeland haar eigen
welzijn meende te vermeerderen. Dit alles bragt te weeg, dat
vele Fransche vrijwilligers , waaronder de jeugdige Markies de
Lafayette later het meest beroemd is geworden, naar Amerika
snelden, om deel aan den strijd voor de vrijheid te nemen.
Intusschen hadden de hierboven genoemde dertien vereenigde
staten, toen Engeland eiken voorslag tot schikking afwees, zich
in 1776 van het moederland losgescheurd, en zich voor vrij en
onafhankelijk verklaard, en toen in het volgende jaar de oorlogs-
kans zich zeer te hunnen voordeele begon te neigen, slaagde
Franklin er in , een vriendschaps- en handelsverdrag tusschen de
Vereenigde Staten en Frankrijk tot stand te brengen (Febr. 4778).
Hierdoor werd nu ook laatstgenoemd rijk in den oorlog gewik-
keld , waaraan het door het afzenden van schepen en hulptroepen
weldra een werkzaam aandeel nam. Spanje, door het Bourbon-
sche familieverbond (bl. 160) tot ondersteuning \an Frankrijk ver-
pligt, verklaarde in 4779 insgelijks den oorlog aan Engeland ,teT-
wijl de Republiek der Vereenigde iVederZaMdeM , die sedert het begin
van de onlusten een levendig handelsverkeer met de Amerikanen
onderhouden had, in het jaar 4780 ook in den strijd gewik-
keld werd. De oorlog was nu algemeen geworden : in Amerika
hield Washington met afwisselend geluk, doch met bewonde-
renswaardige volharding, den strijd vol, en bragt eindelijk in 4781
den Engelschen een onherstelbaren slag toe, door in vereeniging
met de Franschen, hunne hoofdmagt te omsingelen en krijg.sgevan-
gen te maken, tengevolge waarvan Engeland de hoop op herove-
ring der Noord-Amerikaansche koloniën verloor.
Ook ter zee en in de volkplantingen der verschillende mogend-
heden in Oost- en West-Indië werd de oorlog gevoerd; h'ij Doggers-
bank werd tusschen de Engelschen en Nederlanders een onbeslist
zeegevecht geleverd (Aug. 1781), terwijl de Spanjaarden in het