Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-162
gelsche gouvernement in het jaar 4765 eischte, dat ook de volk-
plantingen een deel zouden opbrengen van de gelden, die tot de
staatsuitgaven gevorderd werden, en derhalve eene wet voordroeg ,
om aan de Noord-Amerikaansche koloniën eene belasting op te
leggen, welke wet door het Parlement werd aangenomen. In den
grond der zaak was hierin niets onbillijks gelegen , daar het moe-
derland zich groote opofferingen had getroost in den oorlog, die
ook gedeeltelijk voor de belangen der koloniën was gevoerd ge-
worden, doch het was onbillijk, dat over zoodanige belasting be-
raadslaagd en beslist werd door het Parlement, hetwelk alleen uit
vertegenwoordigers van de Engelsche natie was zamengesteld, en
waarin geene Amerikanen zitting en stem hadden. Deze beweer-
den dus, dat zij, wanneer zij belastingen moesten opbren-
gen, ook het regt hadden, vertegenwoordigers uit hun midden
naar het Parlement te zenden, opdat over hun eigendom niet wil-
lekeurig zou worden beschikt. Daar het Engelsche gouvernement
dit niet wilde toegeven, en het invorderen der belasting met ge-
weld wilde doorzetten, nam de spanning in de volgende jaren
meer en meer toe, en toen eindelijk in 1774 een congres van af-
gevaardigden uit dertien Noord-Amerikaansche gewesten {\) Ie Phi-
ladelphia bijeen kwam, en in gematigde doch krachtige taal zijne
bezwaren te kennen gaf, verklaarde het Parlement de .ImeriAwieM
voor opstandelingen (1775), en werd er een leger naar de koloniën
gezonden, om het gezag der regering met kracht van wapenen te
handhaven. Nog in datzelfde jaar werd het eerste gevecht tus-
schen de koninklijke troepen en de Amerikanen geleverd ; en daar-
door brak de oorlog uit, die acht jaren met afwisselende kans
gevoerd werd. De aanvoerder der volkplanters was Geouge Wash-
ington , die zich door zijne onbaatzuchtige vaderlandsliefde,
door zijne groote bekwaamheden, en door de volharding, waar-
mede hij zelfs in de moeijelijkste omstandigheden den strijd vol-
hield, onsterfelijken roem verwierf. Niet minder verdienstelijk
maakte zich de vrijheidlievende Benjamin Franklin , de ver-
maarde uitvinder der bliksemafleiders, die als ijverig voorstan-
der van de regten der Amerikanen, reeds in 1767 door zijne
landgenooten naar Engela7id was afgevaardigd, en in 1776 naar
Parijs ging om den bijstand van Frankrijk in te roepen. Hier
(1) Deze gewesten waren: Nieuw-Hampshire, Massachusets, Rhode-Island
en Connecticut (te zamen Nieuw-Engeland), Nieuio- York, Nieuio-Jersey en De-
laware (vroeger te zamen Niemv-Nederland), PennsyUanié, Maryland, Vir-
ginia, Noord-Carolina, Zuid Carolina en Qcorgië. Dit laatste nam niet ter-
stond aan bet congres deel, maar trad in het volgende jaar toe.