Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-161
er geene mogelijkheid voor Frederik den Groote om uit zijnen
hopeloozen toestand te geraken. Uit dien uitersten nood werd hij
evenwel onverwacht gered door den dood van Keizerin Elizabeth
van Rusland (Januarij 1762), daar haar opvolger, Peter III (1)
die reeds lang een bewonderaar van den Koning van Pruissen ge-
weest was, terstond een wapenstilstand, en kort daarna vrede
en zelfs een verbond met hem sloot (Mei 1762). Wel werd Peter III
eenige maanden later door zijne gemalin Katharina van den
troon gestooten , doch deze handhaafde den met Pruissen gesloten
vrede. Ook de Zweden, die bij het begin van den oorlog in Pom-
mei'en waren gevallen, namen geen verder deel aan den krijg.
Door dit alles was Frederik de Groote in staat, zich weder
eenigzins te herstellen, en daar de uitputting van alle oorlogvoe-
rende mogendheden een algemeenen wensch naar het einde van
den krijg deed ontstaan, werden er nog vóór het eind van 1762
onderhandelingen geopend , en kwam in het begin van het vol-
gende jaar de vrede te Hubertsburg in Sakseti tot stand, waarbij
Frederik II geen driimbreed grond verloor , en in het bezit van
Silezië bevestigd werd.
Omtrent denzelfden tijd werd er ook te Parijs vrede gesloten
tusschen Engetand en Frankrijk, die gedurende al die jaren den
oorlog in Noord-Jnierika hadden voortgezet. Bij dezen vrede werd Ka-
nada door Frankrijk, en Florida door Spanje, aan Engelatid afgestaan.
§ 21. De Noord-Amerikaansche vrijheidsoorlog.
De Britsche volkplantingen in Noord-Amerika waren sedert het
midden der 17de eeuw aanzienlijk in uitgebreidheid en bloei toe-
genomen. Het grondgebied, hetwelk de Engelschen toenmaals daar
bezaten (bl. 104) , was bij den vrede van Breda vermeerderd met
Nieuiv-ISederland (bl. 116), bij den vrede van Utrecht met Niemv-
Schotland (bl. 141), en bij den vrede van Parijs met Kanada en
Florida, terwijl er bovendien in dat tijdsverloop nog eenige nieuwe
koloniën gesticht waren. Ieder van deze gewesten had een eigen in-
wendig bestuur, onder een door den Koning benoemden Stadhouder.
Kort na het einde van den Zevenjarigen Oorlog ontstonden er in
deze koloniën ernstige onlusten, die tot eenen oorlog leidden ,
welke ten gevolge had, dat een groot gedeelte zich van Engeland
onafhankelijk maakte. De aanleiding daartoe was, dat het En-
(1) Elizabeth was nimmer gehuwd geweest; zij had in 1742 den zoon
harer oudste zuster, Kabel Petkii TJleich , Hertog van Holsiein-Goiforp,
die nu als Petes III den troon beklom , tot liaren opvolger benoemd.
H. 11