Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-159
begon te gelden dan de overige Duitsche Staten, en blijkbaar
vast besloten was, zich op dat standpunt te handhaven. Oosten-
rijk vooral kon het niet verkroppen, dat het gedwongen was
geworden Silezië af te staan, en vormde het plan, zich weder
van dat gewest meester te maken , en de aangroeijende magt van
Pruissen tegen te gaan. Maria. Theresia gebruikte dan ook den
tijd na den Akenschen vrede om zich bondgenooten te verwer-
ven. Reeds in 1746 had zij een verdrag met de Keizerin Eliza-
beth van Rusland gesloten, die hevig verbitterd was op Fre-
derik II, omdat deze zich steeds met bijtende spotternij over haar
uitliet, terwijl zij tevens de hoop koesterde zich van de Pruissische
provinciën aan de Oost-Zee meester temaken. August III, Keur-
vorst van Saksen en Koning van Polen, die in den vorigen oor-
log ook menige vernedering van de zijde van Pruissen had onder-
gaan , voegde zich insgelijks, hoewel niet openlijk, aan de zijde
van Oostenrijk, dat in geheime onderhandelingen met Rusland het
plan geopperd had, om te trachten, de kroon van Polen erfelijk
te maken in het Saksische huis; welk plan evenwel nimmer tot
uitvoering is gekomen. Tegelijkertijd knoopte Maria Theresia
ook onderhandelingen met Frankrijk aan, en spiegelde daarbij
aan dat rijk het uitzigt voor, hoe eene naauwe verbindtenis der
beide staten, die zoo vele eeuwen vijandig tegenover elkander
hadden gestaan, hun het overwigt in geheel Europa zou ver-
schaffen. Zweden eindelijk, waar de baatzuchtige Rijksraad geheel
onder Franschen invloed stond, en den Koning Adolf Frede-
rik (1) nagenoeg van alle gezag beroofd had, was bereid, vijan-
delijk tegen Pruissen op te treden.
Terwijl de onderhandelingen nog in gang waren, ontstond er
tusschen Engeland en Frankrijk een twist over de grensscheiding
hunner bezittingen in Noord-Amerika, waaruit in het jaar 1754
een oorlog ontstond, die ter zee en in de koloniën gevoerd werd.
Daar George II vreesde, dat de Franschen hem ook in zijn Keur-
vorstendom Hannover zouden aanvallen, sloot hij een verdrag met
Frederik II, hetgeen terstond ten gevolge had, dat er een ver-
bond tusschen Oostenrijk en Frankrijk tot stand kwam (1756).
Zoo waren de wederzijdsche partijen lot het aanvangen der vij-
andelijkheden gereed, toen Frederik de Groote, die door een
omgekochte geheimschrijver te Bresden, kennis droeg van al de
(1) Fbedeeik I (bl. 147) was kinderloos gestorven, en volgens de keuze
van den Rijksdag opgevolgd door Adolf Feedbeik, van Holstein Ootforp,
een neef van de reeds vroeger overleden koningin.