Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-158
dwong, Prins Willem Karel Hendrik Friso , als Willem IV,
tot Stadhouder in de zeven gewesten en tot Kapitein-Generaal en
Admiraal der Unie te benoemen (1747), en kort daarna het stad-
houderschap in de mannelijke en vrouwelijke linie van zijn ge-
slacht erfelijk te verklaren. De slechte toestand van de verdedi-
gingsmiddelen der Republiek was oorzaak, dat de Franschen bin-
nen korten tijd aanzienlijke voordeelen behaalden , en zich zelfs
van de gewigtige vesting Bergen op Zoom, die nooit veroverd was
geworden, en van Maastricht meester maakten (1747).
Inmiddels was Keizer Karel VII in Januarij 1745 onverwacht
gestorven, en nog voor het einde van dat jaar werd Frans van
Lotharingen, gemaal van Maria Theresia en regerend Hertog
van Toscane (bl. 154), tot Keizer verkozen. Over het algemeen
keerde de krijgskans ten voordeele van Oostenrijk, en begonnen
de uitgeputte landen meer en meer naar vrede te verlangen. De
onderhandelingen werden te Aken geopend, en hadden in 1748
eenen vrede ten gevolge, waarbij Maria Theresia als erfgename
in haars vaders landen erkend werd. Zij moest evenwel Silezië
aan Frederik II laten, en de Italiaansche Hertogdommen Parma,
Piacenza en Guastalla aan Don Philips , den tweeden zoon der
Spaansche Koningin Elizabeth , afstaan.
Frankrijk, dat om de uitputting zijner geldmiddelen, en om
de nadeelen die het ter zee had geleden , sterk naar vrede ver-
langde , gaf al zyne veroveringen aan Oostenrijk en de Vereenigde
Nederlanden terug.
Philips V van Spanje was twee jaren te voren overleden, en
door zijnen zoon Ferdinand VI opgevolgd (1746).
§ 20. Vijandige slemming legen Pruissen. Oorlog lusschen
Engeland en Franhrijk over de Noord-Amerikaan-
sche koloniën. De Zevenjarige Oorlog.
Na den vrede met Aken, genoot Europa acht jaren rust, die
voornamelijk door Frederik den Groote en Maria Theresia te
nutte gemaakt werden om den inwendigen toestand hunner sta-
ten te verbeteren. De welvaart van Pruissen nam voortdurend
toe door de krachtige maatregelen des konings tot uitbreiding van
handel , nijverheid en landbouw, terwyl zijne spaarzaamheid en
de verstandige inrigting van het fmantiewezen, hem in staat stel-
den een voortreffelijk leger te onderhouden.
De overige mogendheden zagen met nayver de toenemende
grootheid van het jeugdige koningryk, dat reeds meer in Europa