Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
ibo
sierd werd, maar die door eenvoudigheid, spaarzaamheid, eer-
lijkheid en onvermoeide zorg voor het welzijn van zijn rijk uit-
muntte. Zijne hofhouding was de eenvoudigste van geheel Europa,
zijne levenswijze die van een gewoon burger, en terwijl elders
schatten verspild werden aan schitterende feesten en vermakelijk-
heden , zorgde hij voor eene geregelde inrigting van het staatsbe-
stuur , waardoor de inkomsten aanzienlyk vermeerderden, en
vormde langzamerhand een sterk en aan strenge krijgstucht ge-
woon leger, daar hij wel inzag, dat Pruissen alleen daardoor, te
midden der Europeesche verwikkelingen, zijne onafhankelijkheid
kon handhaven en in magt en aanzien stygen. Hij was dan ook
nagenoeg de eenige Duitsche vorst, die zyne verpligtingen jegens
het rijk eerlijk vervulde, door gedurende den Poolschen Successie-
oorlog een aantal uitmuntend geoefende troepen naar het rijks-
leger te zenden.
Toen hij in 1740 overleed, liet hij zynen zoon, Frederik II,
later de Groote bijgenaamd, eene krijgsmagt van nagenoeg 80,000
man en eene goedgevulde schatkist na.
Het karakter Yan dezen koning was in vele opzigten geheel het
tegendeel zijns vaders, hoewel hij nagenoeg alle diens goede hoe-
danigheden bezat. Hij was even matig, spaarzaam en arbeidzaam
doch een voorstander van wetenschap en kunst. Aan eene zeld-
zame levendigheid van geest en een scherp vernuft paarde hij een
helder doorzigt in de staatszaken en een krygsmansgenie, dal hem
tot een der grootste veldheeren maakte , die de wereldgeschiedenis
kent. Zijne liefde tot de wetenschap bragt hem in aanraking met
eene menigte geleerden in het buitenland; zijne ingenomenheid
evenwel met de Fransche taal, poëzij en wysbegeerte was oor-
zaak, dat hij in de vele werken, die hij zoowel in proza als in
verzen schreef, zich meestal van de Fransche taal bediende, ter-
wijl hy met de beroemdste Fransche schrijvers eene levendige
briefwisseling onderhield.
§ 19. De Oostenrijksche Successie-oorlog.
In October 1740 stierf Keizer Karel VI, de laatste manne-
lijke afstammeling van het Habsburgsche Huis, dat sedert het
jaar 1278, en dus ruim vier en eene halve eeuw, over Oostenrijk
geheerscht had (IDeel, bl. 178), en het bleek reeds terstond na
zijnen dood, hoe weinig staal te maken was op de beloften en
verdragen, die de opvolging van Maria Theresia moesten ver-
zekeren.