Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
iO
liever met de krachtige regeling der binnenlandsche aangelegen-
heden van Frankrijk bezig. Karel VIII daarentegen, die niets
van het staatkundig doorzigt zijns vaders bezat, en zich veeleer
met ridderlijke droombeelden van roemrijke heldendaden en over-
winningen vleide, stelde zich de verovering van Napels als de
eerste verwezenlijking daarvan ten dool. Zijne eerzuchtige plan-
nen gingen echter nog veel verder. Nadat hij in het bezit van
Napels gekomen zou zijn, wilde lüj naar Turkije oversteken , de
Mahomedanen uit Europa verdrijven , zich tot Grieksch Keizer ver-
heffen , en daarna het Heilige Land aan de ongeloovigen ontrukken.
De toestand van het Hertogdom Milaan verschafte hem bij zijn
voorgenomen togt naar Italië een krachtigen bondgenoot. De
jonge Hertog Johan Galleazzo Sforza, die daar de regering
van zijnen vader geërfd had (I. deel bl. 217), was geheel uit het
bestuur gedrongen door zijnen oom Lodewijk Moro , die zich
het gezag eigendunkelijk had toegeëigend, en zijwen neef nage-
noeg in gevangenschap hield. SfoRZA was gehuwd met eene dochter
van den Koning van Napels, en daar Lodewijk Moro dus voort-
durend verwachten kon, dat deze zijnen schoonzoon zou ter hulp
komen, was de aanval van den Franschen koning op Napels hem
zeer welkom. Hij sloot dus een verdrag met Karel VIII, om hem
in zijne onderneming te ondersteunen. Kort daarop stierf Johan
Galleazzo, naar men vermoedde door zijn oom Lodewijk Moro
vergiftigd , en deze werd nu door Keizer Maximiliaan (I. deel,
bl. 215), die zijnen vader Frederik III in 1493 opvolgde, en
met Moro's nicht gehuwd was, met het Hertogdom Milaan be-
leend , hetwelk nog altijd in naam tot het Duitsche rijk be-
hoorde.
In het najaar van 1494 brak Karel VIII met een talrijk leger
naar Italië op. Florence en Rome, hoezeer zij zich met Ferdinand
van Napels verbonden hadden, openden hem hunne poorten zon-
der wederstand (1); deNapolitaansche troepen namen bij den eersten
aanval der Franschen de vlugt, en in Februarij 1495 trok Karel
VIII als overwinnaar de hoofdstad binnen, en had hij het geheele
koningrijk op enkele vestingen na, in zijn bezit.
Intusschen was Ferdinand I van Napels, nog voordat de
Franschen werkelijk tegen hem in aantogt waren, gestorven; zijn
zoon en opvolger, die om zijne wreedheid bij zijne onderdanen
(1) In Florence geraakte het verontwaardigde volk in opstand, en ver-
dreef Peter de Medici (I. Deel, bl. 217), wiens rijke goederen verbeurd
verklaard werden.