Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-133
jaar 1733, toen de dood van Koning August II van Poleti de
aanleiding was tot het uitbreken van vijandelijkheden , die weder
gewigtige veranderingen in den toestand van Europa te weeg
bragten.
§ 18. De Poolsche Successie-oorlog. Belangrijke wijzigin-
gen bij den vrede van Weenen in den toestand van
Europa gebragt. Frederik Willem I en
Frederik II van Pruissen.
Toen na den dood van August II in 1733 een nieuwe Koning
in Polen moest verkozen worden, zocht Franhrijk die kroon te
verwerven voor den gewezen Koning Stanislaus Lesczinsky
(bl. 145), wiens dochter in het jaar 1725 met Lodewijk XV ge-
huwd was. Oostenrijk en Rusland daarentegen ondersteunden zij-
nen mededinger, den Keurvorst August van Saksen, zoon van
den overleden Koning August II, omdat deze aan den Keizer
beloofde, de Pragmatieke Sanctie te erkennen, en aan Rusland het
uitzigt opende, in het bezit te komen van het Hertogdom Koer-
land, dat een leen was van Polen (bl. 73).
Stanislaus, door den Poolschen Rijksdag met groote meer-
derheid tot Koning gekozen (Sept. 1733), begaf zich naar Warschau,
maar daar hy door Frankrijk nagenoeg niet werd ondersteund,
werd hy door de Saksische en Russische troepen binnen weinige
maanden verdreven.
Intusschen was de hulp, door Karel VI aan August van Sak-
sen verleend, een welkom voorwendsel voor Frankrijk om den
Keizer den oorlog te verklaren, en te trachten , zich ten koste
van het Duitsche rijk uit te breiden. Het had daarbij Spanje en
Sardinië, die zich van de Oostenrijksche bezittingen in Italië wil-
den meester maken, tot bondgenooten: Engeland en de Vereenig-
de Nederlanden bleven onzydig.
De oorlog, die nu uitbarstte (1733), en de Poolsche Successie-
oorlog wordt genoemd, werd door Oostenrijk op alle punten met
nadeel gevoerd. De Franschen begonnen met Lotharingen in bezit
te nemen, omdat Hertog Frans Hl, die in 1729 zynen vader
Leopold was opgevolgd, verloofd was met Maria Theresia , en
dus de zyde van den Keizer had gekozen; daarop trokken zy den
Rijn over, en maakten veroveringen in Duitschland. Tezelfdertijd
rukte Don Carlos met een Spaansch leger naar Zuid-ltalië, en
veroverde binnen korten tijd het geheele Napelsche grondgebied
en het eiland Sicilië, waarop hij zich tot Koning der Beide Sici-