Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-149
§ 16. Frankrijk onder den Regent. Spanje onder het
bestuur van Alberoni. Europeesche
verwikkelingen.
Lodewijk XIV overleefde den vrede van Utrecht niet lang: hij
stierf in 1715 in hoogen ouderdom, nadat hij bijna al zijne wet-
tige nakomelingen had zien ten grave dalen, en werd opgevolgd
door zijn achterkleinzoon, den vijfjarigen Lodewijk XV.
Gedurende diens minderjarigheid (1715—1723) voerde de naaste
Prins van den bloede, de Hertog van Orleans, een schrander
doch uiterst zedeloos mensch, het bewind als Regent, terwijl zijn
vertrouweling, de niet minder verachtelijke abt (later kardinaal)
Dubois , als eerste minister voornamelijk de staatszaken leidde.
De toestand van Frankrijk was hoogst ongunstig, tengevolge van
de ontzaggelijke geldsommen, welke zoowel door de menigvuldige
oorlogen, als door de prachtige hofhouding van Lodewijk XIV
waren verslonden. De schulden van den staat waren tot eene
ontzettende hoogte geklommen, en de belastingen dien ten ge-
volge drukkender dan ooit. In plaats van hierin door zuinigheid
en een geregeld beheer verbetering te brengen , nam de Regent
hoogst verderfelijke maatregelen , die duizenden ongelukkig maakten
en het fmantiewezen van het rijk nog meer in verwarring brag-
ten, zoodat de schuld nog veel grooter was geworden, toen de
Koning, in 1723, meerderjarig werd verklaard. Nog in hetzelfde
jaar stierven de Hertog van Orleans en de Kardinaal Dubois, aan
de gevolgen hunner buitensporige levenswijze.
De tijd van het Regentschap en de eerste regeringsjaren van
Lodewijk XV waren een tijdvak van algemeene Europeesche ver-
wikkelingen , waarvan de bijzonderheden voor de geschiedenis van
die dagen zeer gewigtig zijn, doch in een algemeen overzigt niet
in haren geheelen omvang kunnen worden medegedeeld. Wij
zullen die hier dus slechts in groote hoofdtrekken vermelden,
en voornamel'yk hare gevolgen in het oog houden , om de wij-
zigingen , die daardoor in den toestand van Europa werden ge-
bragt, na te gaan, en het verband met latere gebeurtenissen
te bewaren.
De eerste aanleiding tot de verwikkelingen , die nagenoeg alle
landen in beweging bragten, ging uit van Spanje, dat voor
korten tijd ontwaakte uit den toestand van volslagen onbedui-
dendheid , waarin het, zoo als w'y vroeger gezien hebben, se-
dert meer dan eene eeuw verzonken lag.
Philips V, de eerste Spaansche Koning uit het stamhuis van