Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-448
zijn volk met den naam van Peter den Groole, Vader des vader-
lands, Keizer van geheel Busland, begroet (1724). Met zijne
maatschappelijke hervormingen was hij inmiddels standvastig voor-
uitgegaan, en terwijl hij zijn rijk meer en meer aanzien naar
buiten verschafte, bleef zijne aandacht onafgebroken aan de ver-
betering van den binnenlandschen toestand gewijd, en bedwong
hij, met een ijzeren wil, den tegenstand, waarmede de oud-Russi-
sche partij hier en daar de invoering der door haar gehate nieu-
wigheden tegenwerkte. Dubbel grievend was het daarbij voor
Peter , dat zijn eenige zoon Alexeï , een zedeloos, stompzinnig
en aan den drank verslaafd jong mensch, niet alleen de troons-
opvolging volkomen onwaardig was, maar ook waarschijnlijk al
het goede weder zou vernietigen, dat zijn vader had tot stand
gebragt. Alle middelen, die de Czar beproefde om zijnen zoon
te verbeteren, waren vruchteloos, en toen het eindelijk bleek, dat
hij het werktuig was van eene partij, die de oude orde van zaken
wilde herstellen, liet Peter hem vonnissen door eene regtbank,
die hem eenstemmig ter dood veroordeelde. Den volgenden dag
stierf hij in de gevangenis , niet zonder vermoeden , dat hij in het
geheim was ter dood gebragt. (4748).
In het jaar 4722 bepaalde Peter de Groote, dat de keizerlijke
troon niet erfelijk zou zijn, maar dat elk beheerscher des rijks in
de toekomst het regt zou hebben, den waardigste tot opvolger te
benoemen, hetgeen later noodlottige gevolgen had, daar hierdoor
onophoudelijke kuiperijen om het bezit van den troon in het le-
ven werden geroepen. Peter de Groote stierfin 1725 zonder zyn
opvolger benoemd te hebben. Peter, de tienjarige zoon van
Alexeï, had volgens het regt van eerstgeboorte de meeste aan-
spraken op den troon, doch door toedoen van vorst Menzikow,
den vriend en vertrouweling van den overleden Czar, werd de
Keizerin-weduwe Katharina tot zijne opvolgster benoemd.
De onjuiste bepalingen omtrent de troonsopvolging en de daar-
door veroorzaakte kuiperijen bragten in het tijdvak na den dood
van Katharina (1727) herhaaldelijk verwarring in het rijk te
weeg, totdat Elizabeth, de jongste dochter van Peter den Groote,
zich in 1741 van de regering meester maakte. De groote verbe-
teringen door Czar Peter in het leven geroepen, gingen even-
wel niet verloren; Rusland breidde zich langzamerhand meer
en meer uit, en werd eene der magtigste mogendheden van
Europa.