Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
tige ligcliaamsbouw hen daartoe geschikt maakte, en die aan de
westkust van Afrika konden worden gekocht en naar Amerika
overgevoerd. Dit plan vond ingang, en werd, hoe zeer het met
goede bedoelingen was voorgesteld , de oorsprong van den gru-
welijken , den mensch onteerenden slavenhandel, die in de vol-
gende eenwen millioenen ongelukkig heeft gemaakt, en eerst in den
laatsten tijd overal, behalve in de Spaansche koloniën, is afge-
schaft.
Dit waren wel is waar treurige gevolgen van de ontdekking
van Amerika, maar de voordeelen voor de menschheid in het al-
gemeen maakten haar overigens tot eene zegenrijke gebeurtenis.
Het veld der beschaving werd uitgebreid, honderde nieuwe bron-
nen van welvaart werden geopend, en de wetenschap, vooral de
aardrijkskunde en de kennis der natuur in het algemeen, werd
door de steeds toenemende ontdekkingen op verbazende wijze verrijkt.
§ /i. Regering van Karei VIII, Koning van Frankrijk.
Zijn krijgstogt naar Italië.
Tn het eerste deel (hl. 215) is vermeld dat Koning Lodewijk
XI in 1483 gestorven en door zijnen dertienjarigen zoon Karel VIII
opgevolgd was, wiens oudere zuster Anna de Beaiijeu, voorloopig
de regeringszaken zou leiden. Na eenige jaren echter begon zich
de jonge, eerzuchtige koning langzamerhand aan haren invloed
te onttrekken, en uitgebreide plannen van verovering te vormen.
In plaats van de schrandere, hoezeer dan ook onzedelijke staat-
kunde van zijnen vader voort te zetten , die door zijne geweldda-
dige maatregelen het koninklijke gezag in het binnenland ge-
vestigd en den hoogen adel tot gehoorzaamheid en onderwerping
aan den koninklijken wil gedwongen had, vestigde Karel VIII
zijne blikken op het buitenland, en wel in de eerste plaats op
het Koningrijk Napels.
Hier regeerde sedert het jaar 1458 Ferdinand I, wiens vader
Alphonsds V, Koning van Airagon, zich met geweld van den
Napelschen troon had meester gemaakt, welke sedert twee eeu-
wen door het huis van Anjou was bezet geweest (I. deel, bl. 216).
De leden van dit geslacht gaven evenwel hunne aanspraken op
het Koningrijk Napels niet op, en toen Lodewijk XI in 1481
de bezittingen van het huis aan Anjou erfde, kwam hij daardoor
te gelijkertijd ook in het bezit van die aanspraken. Ilij was even-
wel veel te schrander om die te doen gelden, voordat hij met
eenige zekerheid een goeden uitslag kon voorzien , en hield zich