Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
14-1
■willen erkennen. Doch toen men van hem eischte, dat hij zelf
zoude medewerken om zijn kleinzoon met geweld van wapenen
uit Spanje te verdrijven, weigerde hy volstandig, en de onder-
handelingen werden nogmaals afgebroken.
Eindelijk veranderden de zaken op het onverwachts in 1710
te zijnen voordeele. In Engeland werd het ministerie ten val ge-
bragt door de kuiperijen der Tories, die tegen den oorlog waren.
Nieuwe ministers, tot die partij behoorende, kwamen aan het be-
wind, en weldra werden er in het geheim aan Lode'wijk XIV
zeer aannemelijke voorstellen gedaan. Bovendien stierf Keizer Jo-
zef I in 1711, en daar hij geen zoon naliet, volgde zijn broeder,
de Aartshertog Karel , hem in de Oostenrijksche landen op.
Toen deze kort daarna ook als Karel VI den Keizerstroon be-
klom , werd het bedenkelijk hem verder te ondersteunen om in
het bezit te komen van de geheele Spaansche nalatenschap. En-
geland was het nu weldra met Frankrijk over de vredesvoorwaar-
den eens, en verried op de schandelykste wijze zyne bondgenoo-
ten. Marlborough, teregt beschuldigd van zich met 'slands gel-
den verrijkt te hebben, werd van zijne waardigheden ontzet, en
zijn opvolger in het opperbevel kreeg last zich van alle aanvallen
te onthouden, zoodat de krijgskans zich in de Nederlanden ten
voordeele der Franschen keerde, en zij bij Denain door hunne
groove overmagt eene overwinning op de Nederlandsche troepen
behaalden (Julij 1712).
Inmiddels waren er te Utrecht onderhandelingen tusschen Lode-
wijk XIV en de verbondenen geopend, welke laatste door de
trouwelooze handelwijze van het Engelsche bewind genoodzaakt
waren, de voorwaarden aan te nemen , die reeds vooraf tusschen
Engeland en Frankrijk waren vastgesteld. De Keizer alleen wei-
gerde zich daaraan te onderwerpen. Zoo kwam in April 1713 de
vrede te Utrecht tot stand, waarvan de voornaamste bepalingen
de volgende waren :
Philips V verkreeg Spanje en de koloniën, met bepaling even-
wel dat de kroon van dat rijk nimmer met die van Frankrijk
mogt vereenigd worden.
Engeland behield de sterke vesting Gibraltar, die in 1704 door
de Engelsche en Nederlandsche troepen was veroverd geworden ,
en verkreeg in Noord-Amerika eenige Fransche volkplantingen,
waarvan Akadië, later Niemv-Schotland genoemd, de voornaamste
was. Lodewijk XIV erkende Koningin Anna en de Protestant-
sche opvolging, en beloofde tevens den zoon van Jacobus II geene
schuilplaats meer te zullen verleenen.