Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-140
denen teruggedrongen. Marlborough , die hier het opperbevel
voerde, had die gunstige uilkomsten voornamel'yk te danken aan
de voortreffelijkheid van de Engelsche en Nederlandsche troepen en
aan de generaals, welke hij onder zyne bevelen had , en die allen
door Willem III -waren gevormd, terwijl juist de Fransche be-
velhebbers, die tegenover hem stonden, overhel algemeen zeer
onbekwaam waren, en door hofgunst of kuiperyen tol hunne
waardigheid waren geraakt. Marlborough zelf was geen veld-
heer van den eersten rang, en werd daarenboven geleid door lage
eigenbaat en geldzucht, die hem meestal de belangen van het
algemeen aan zyne eigene belangen deden opofferen. Het geluk,
dat hem dikwijls diende, en, vooral in de laatste jaren van den
oorlog, de medewerking van Eugenius van Savoije, die een
uitstekend krijgsoverste was, hebben hem bij zijne t'ydgenooten een
roemrijken naam bezorgd, dien hij niet verdiende.
In het jaar 1704 trok hij met een groot deel der Engelsche en
Nederlandsche troepen naar het zuiden van Duitschland, waar
eene schitterende overwinning by llöchstädt door het vereenigde
leger behaald, aan de Franschen al de door hen verkregen voor-
deelen ontrukte.
In Spanje, werwaarts de Aartshertog Karel zich in persoon
begeven had, werd de oorlog aanvankelijk met afwisselende kans
gevoerd, maar bleef het overwigt ten laatste aan de zijde der
Franschen en Spanjaarden.
Inmiddels was Keizer Leopold I in 1705 gestorven, en opge-
volgd door zijn oudsten zoon Jozef I.
Nieuwe overwinningen , door de verbondenen , zoowel in de Ne-
derlanden , bij Ramillies (1706) als in Italië bij Turin (1706) be-
vochten , waren oorzaak, dat Lodewijk XIV onderhandelingen
met de Republiek aanknoopte, en zelfs aanbood, een aanzienlijk
gedeelte der betwiste landen aan den Aartshertog Karel af te
staan; maar daar vooral Engeland voordeeliger voorwaarden wenschte
te verkrijgen, werd de oorlog met nadruk voortgezet. Eene nieuwe
nederlaag der Franschen bij Oudenaarden (1708), en het verlies
der gewigtige vesting Rijssel in hetzelfde jaar, deed Lodewijk
XIV nog sterker naar den vrede verlangen , te meer daar de hulp-
middelen van Frankrijk door de ontzettende oorlogslasten uitge-
put waren, en toen eindelyk de moorddadige veldslag bij Mal-
jüaquel (1709), waar 42,000 menschen sneuvelden, ook te zijnen
nadeele was uitgevallen, scheen hij geneigd, de voorwaarden,
welke men hem stelde, aan te nemen, en Karel van Oostenrijk
als Koning van Spanje en Heer der overige Spaansche landen te