Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-139
hij het gebied voerde, tot een Koningrijk had vereenigd, en den
titel had aangenomen van Frederik I, Koning van Pruissen.
Ook de Hertog Victor Amadeus van Savoije en Koning Pe-
dro H van Portugal (2), die eerst de zijde van Frankrijk hadden
gekozen, werden in de eerste jaren van den oorlog door beloften
van vermeerdering van grondgebied voor Kareh van Oostenrijk
gewonnen.
Nog vóór dat de algemeene oorlog een aanvang nam, leden de
verbondenen een gevoelig verlies door den dood van Willem Hl,
den grooten beschermer van Europa's vryheid, die in Maart 4702
aan de gevolgen van eenen val van het paard overleed. Daar hij
geene kinderen naliet, en zijne gemalin Maria reeds in het jaar
4695 was overleden, werd hij in Engeland opgevolgd door zijne
schoonzuster Anna , de tweede dochter van Jacobus H (bl. 133
in de aanteekening). In de vijf Nederlandsche gewesten, waar
hij de waardigheid van Stadhouder had bekleed (bl. 126), werd
hem geen opvolger gegeven.
Beide mogendheden bleven de staatkunde van den overleden
vorst volgen: in Engeland was een ministerie aan het bewind,
uit de partij der W/tigs zamengesteld, waarop de Graaf (later
Hertog) van Marlborougft, die door Willem IH tot opperbe-
velhebber over het verbondene leger in de Nederlanden bestemd
was, grooten invloed uitoefende, en in de Nederlanden kreeg de
bekwame Raadpensionaris Heinsius de leiding der zaken in han-
den.
§ 44. De Spaansche Successie-oorlog. Vrede van Utrecht.
Twee maanden na den dood van Willem III (Mei 1702) ver-
klaarden de verbondenen achtereenvolgens den oorlog aan Lode-
wijk XIV en Philips van Anjou, die reeds in het begin van het
vorige jaar, als Philips V zijnen intogt in Madrid had gedaan.
In de Zuidelijke Nederlanden, Duitschland, Italië en Spanje werd
de krijg gelijktijdig gevoerd. Aanvankelijk waren de Franschen,
die omtrent 300,000 man onder de wapens hadden, in het zui-
den van Duitschland eenigzins in het voordeel, te meer daar de
Keizer een gedeelte zijner troepen naar Hongarije moest zenden,
waar weder een bedenkelijke opstand was uitgebroken, die niet
voor het jaar 1711 geheel gedempt kon worden. In de Neder-
landen en aan den Rijn daarentegen, werden zij door de verbon-
(1) Hij was een jongeren zoon van Johak TV (bl. 99), en had zijn ou-
deren broeder Alphonsüs in 1667 van den troon gestooten.