Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-138
Koning Karel II zelf -was echter, even als zijn volk, van elke
verdeeling afkeerig, en hij maakte bij testament den Kenrprins
erfgenaam van het geheel. Kort daarna stierf deze laatste, en
dientengevolge werd er in het begin van 1700 een nieuw ver-
deelings-tractaat gesloten, terwijl de Spaansche Koning zich voor
den Aartshertog Karel , als zijn eenigen erfgenaam verklaarde.
Nu begon Lodewijk XIV, ziende dat de rijke buit, waarnaar
hij zoovele jaren gestreefd had, op het punt was van hem te
ontsnappen , eene reeks van kuiperijen en omkoopingen aan het
Spaansche hof, en bereikte daardoor zijn doel; Karel II maakte
in het geheim een nieuw testament, en toen hij den Isten No-
vember 1700 overleed, bleek het, dat hij Philips van Anjou tot
eenigen erfgenaam der geheele Spaansche monarchie had benoemd.
Lodewijk XIV verwierp nu terstond het laatste verdeelingsver-
drag, en aanvaardde de nalatenschap voor zijnen kleinzoon, dien
hij plegtig als opvolger van Karel II in al diens landen erkende.
Dit gaf aanleiding tot den Spaanschen Successie-oorlog , die Europa
langer dan 13 jaren op eene ontzettende wijze teisterde.
Keizer Leopold I greep terstond naar de wapenen tot verde-
diging van de regten van zijnen zoon, den Aartshertog Karel ,
en zond Prins Eugenius van Savoije , den grootsten veldheer van
zijnen tijd, met een leger naar Milaan, om dat Hertogdom in be-
zit te nemen. Engeland en de Nederlanden trachtten aanvanke-
lijk nog door onderhandelingen den dreigenden oorlog af te wen-
den , en eene billijke schadeloosstelling voor Oostenrijk te bedin-
gen ; doch Lodewijk XIV verwierp alle voorslagen , waarop de
Republiek in September 1701, te \i Gravenhage een verbond sloot
met den Keizer. Tot dit verbond trad ook weldra Engeland toe,
vooral nadat Lodewijk XIV de Engelsche natie hevig verbitterd
had door in 1701, bij den dood van Jacobus , die zich steeds in
Frankrijk had opgehouden, diens zoon als Koning van Groot-
Brittanje te erkennen. De Duitsche vorsten , met uitzondering
van den Keurvorst van Keulen en zyn broeder, den Keurvorst van
Beijeren, die door Lodewijk XIV met schitterende beloften ge-
wonnen was, kozen party voor Karel van Oostenrijk; de voor-
naamste onder hen waren de Keurvorst van Hannover en de Keur-
vorst Frederik van Brandenburg (1) , welke laatste in het begin
van 1701, met toestemming des Keizers , het Hertogdom Fruissen,
het Markgraafschap Brandenburg en de overige landen, waarover
(1) Hij -was een zoon van den Grooten Keurvorst, die in 1688 gestorven
was; zijne moeder was de oudste doehter van Prins Fbedeeik Hindbik.