Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-134
als Koning en Koningin van Engeland gehuldigd, met bepaling,
dat de kroon nimmer door een Katholijk vorst zou mogen ge-
dragen worden. Bij deze gelegenheid bekrachtigde Willem III
eene verklaring der regten van het Engelsche volk, waarbij hoofd-
zakelijk bepaald werd , dat de Koning de uitvoering der wetten
niet mogt tegengaan , dat hij zonder toestemming van het Parle-
ment geene belastingen mogt uitschrijven , en in tijd van vrede
geen staand leger onderhouden.
Schotland volgde het voorbeeld van Engeland, vooral omdat
Willem III daar te lande in de herstelling van de Presbyteri-
aansche kerk bewilligde, die ook spoedig de heerschende werd.
Het Katholijke Ierland daarentegen bleef de zijde van Jacobus
II houden , die, drie maanden na zijne vlugt, met Fransche troe-
pen op dat eiland landde, waar hij den strijd tot in het midden
van het jaar 1690 volhield, toen hij door Willem III in een slag
aan de rivier Boyne volkomen geslagen, en tot de vlugt naar
Frankrijk genoodzaakt werd. In 1691 werd de onderwerping van
Ierland door den Nederlandschen generaal van Riieede Ginc-
kel voltooid.
§ 12. Oorlog van Lodewijk XIV tegen het Groot Verbond
van Weenen. Vrede van Rijswijk.
Korten tijd nadat Jacobus II, door Lodewijk XIV onder-
steund , in Ierland geland was, verklaarde Engeland aan Frank-
rijk den oorlog (Mei 1689), en werd er te Weenen een verbond
gesloten tusschen de Vereenigde Nederlanden en de Keizer, waar-
aan achtereenvolgens ook Engeland, Spanje en de Hertog van
Savoije, die door Frankrijks aanmatigingen beleedigd was, deel
namen. Dat verbond, hetwelk ten doel had de zaken in Europa
te herstellen op den voet van de vredesverdragen van Weslfalen
en van de Pyreneën, en om de kroon van S/)a»ye, wanneer Koning
Karel H kinderloos mogt komen te overlijden, aan het Huis
van Oostenrijk te verzekeren, werd het Groot Verbond, van Wee-
nen genoemd, en bragt, zoo als men ziet, half Europa tegen de
heerschzucht van Lodewijk XIV onder de wapens.
De oorlog, die acht jaren (1689—1697) duurde, werd voorna-
melijk in de Spaansche Nederlanden, aan den Bijn, en in Italië
gevoerd, terwijl in de eerste jaren twee groote zeeslagen werden
geleverd , namelijk die bij Bevezier (1690), waar de Engelsch-
Nederlandsche vloot door de Fransche geslagen werd, en by Kaap