Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-133
wantrouwen in den Koning, die even als zijn voorganger in
naauwe verbinding stond met Lodewijk XIV , zich meer en meer
een onbeperkt gezag in Kerk en Staat aanmatigde , de Katholijke
partij openlyk begunstigde, en geheel zonder het Parlement re-
geerde.
Het volk bleef intusschen lijdelijk onder de verdrukking, omdat
het vooruitzigt bestond, dat Jacobus H by zijn overlijden opgevolgd
zou worden door zijne oudste dochter Maria , die met Prins Wil-
lem III van Oratije gehuwd was (bl. 124.). Doch deze verwachting
werd verijdeld, toen den Koning in Junij 1688 een zoon geboren
werd , die derhalve zijn eopvolger zou wezen (1). Het vooruitzigt,
dat het regerend stamhuis voortaan de Katholijke godsdienst zou
belijden, deed het misnoegen der natie ten top stijgen. De hoof-
den der Whigs en Tories vereenigden zich nu om zich tegen den
Koning te verzetten; het gerucht verspreidde zich, dat de pasge-
boren zoon een ondergeschoven kind was, en dat men alzoo Ma-
ria van haar wettig regt op den troon wilde berooven. Eene
menigte aanzienlijken wendden zich thans tot Willem m» Ora;ye,
en verzochten hem, dat hij zich de belangen van het Engelsche
volk en van zyne gemalin zou aantrekken. Deze gaf aan dat ver-
langen gehoor : ondersteund door de Algemeene Staten, stak hij in
November 1688 met eene aanzienlijke vloot en een leger van 15,000
man naar Engeland over, en verklaarde gekomen te zijn, om de
vrijheid van het Engelsche volk tegen de willekeur des Konings
te beschermen. Jacobus H , die nu eerst het gevaar inzag , waarin
hij verkeerde, trachtte het te vergeefs, door inwilligingen en be-
loften voor de toekomst, af te weren; hij had het vertrouwen
zijner onderdanen geheel verloren. De troepen , welke hij tegen
Willem IH afzond, liepen tot dezen over; de eene stad na de
andere opende hare poorten voor den Prins van Oranje , die den
29sten December 1688 Londen binnentrok. Jacobus H , die eenige
dagen te voren reeds eene vergeefsche poging gedaan had om te
vlugten, stak nu den 2den Januarij 1689 naar Franhrijk over,
waarheen de Koningin met haren zoon insgelijks de wyk genomen
had, en waar zij door Lodewijk XIV gastvrij werden ontvangen.
Willem III en zijne gemalin werden in de volgende maand
(1) Jacobüs II had uit zijn eerste huwelijk twee dochters, Maria, de
gemalin van Willem III, en Anna, die met Prins Gteoeoe van Dene-
marken, den broeder van Koning Christiaan V , was gehuwd. Beide wa-
ren in de Protestantsche godsdienst opgevoed. Na den dood zijner eerste ge-
malin, was Jacobus in den echt getreden met eene Prinses van Modena.