Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-131
heid, maar om te trachten, zich daardoor bij een gedeelte der
natie een steun te verwerven De Hertog van Fork broeder des
Konings, die, omdat Karel II geene wettige kinderen had, de
naaste erfgenaam van den troon was, ging tot de Katholijke gods-
dienst over, en vermeerderde daardoor de bezorgdheid van het
volk, dat algemeen aan de Episcopale Kerk, als godsdienst van
den staat gehecht was, en vreesde, dat deze door de Katholijke
zou verdrongen worden. De algemeene ontevredenheid, die hier-
door ontstond, bragt te weeg, dat de Koning op aandringen van
het Parlement eene acte uitvaardigde, volgens welke van alle
ambtenaren een eed afgevorderd werd, waaruit bleek, dat zij de
Anglikaansche leerstellingen waren toegedaan. Ten gevolge daar-
van waren de Katholijken van alle openbare ambten uitgesloten,
zoodat ook de Hertog van Fork de waardigheden, die hij bekleed-
de, moest nederleggen (1673). In het volgende jaar werd het
Cabal-ministerie ontbonden.
Van nu af rigtten zich de aanvallen van het Parlement te-
gen den Hertog van Fork. Een valsch gerucht werd verspreid ,
dat de Katholijken eene zamenzwering hadden gesmeed om de
Hervormde godsdienst in Engeland uit te roeijen, hetgeen hevige
vervolgingen tegen de Roomschgezinden in het leven riep. Het
Parlement werd voortdurend stouter in zijne eischen, en vorder-
de herhaaldelijk, dat de Hertog van Fork van de troonsopvolging
zou uitgesloten worden. Onderscheidene malen werd het in de
eerstvolgende jaren ontbonden , totdat Karel II het eindelijk, na
1681, niet meer bijeenriep, en voortaan zonder Parlement regeer-
de. Willekeur trad nu in de plaats van een wettig bestuur ,
en alleen de vrees voor de buitensporigheden van eene omwen-
teling, waarvan de herinnering nog algemeen levendig was,
hield het volk van een opstand terug. Omtrent dezen tijd vorm-
den zich in Engeland twee'staatkundige partijen, waarvan de eene,
de Wliigs genoemd, zich tegen de willekeur van den vorst ver-
zette , en het beginsel handhaafde, dat het volk regt had, den
Koning tot het eerbiedigen van de vrijheden zyner onderdanen
te noodzaken; terwijl de andere partij, die der Tories genoemd,
dat regt verwierp, en tot grondregel aannam , dat het volk aan
den vorst een lijdelijke gehoorzaamheid verschuldigd was. Deze
beide benamingen, waarmede de twee staatkundige hoofdrigtin-
gen in Engeland worden aangeduid, zijn tot heden toe daar te
lande in gebruik gebleven (1).
(1) De oorsprong der namen Tori/ en Whig is niet met zekerheid beleend.