Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-128
Tököli , grepen de llotifjaren naar deewapens, en verbonden zich
rnet de Turken, die Tököli als Heer van Hongarije erkenden ,
en een oorlog met Oostenrijk begonnen (1683), die tot hel einde
der 17de eeuw duurde. Mei een leger van 200,000 man rukten
zij het Aartshertogdom binnen, dreven het keizerlijk leger, dat
aangevoerd werd door den bekwamen Hertog Karel van Lotha-
ringen (1), doch te zwak was om hen tegen te houden, voor
zich uit, en sloegen eindelijk (Julij 1683) hel beleg voor Weenen.
Groot was het gevaar, waarmede niet alleen Oostenrijk maar
het geheele beschaafde Europa door dezen geweldigen inval der
Turken bedreigd werd, doch het werd afgewend. zoowel door
den moed der Weener burgerij, die zich zestig dagen lang hard-
nekkig verdedigde, als door de medewerking van de Keurvorsten
van Sal;sc7i en Beijeren, die hulptroepen aanvoerden, en vooral
van den heldhaftigen Koning der Polen, Johan Sobiesky , een
der beste veldheeren en tevens een der beste vorsten van zijnen
tijd, die in 1674 tot Koning was verkozen , en een verbond met
Leopold I had gesloten, dien hij nu met 20,000 man ter hulp
snelde. Onder zijne aanvoering, leverden de vereenigde legers den
12den September 1683 den Turken een moorddadigen slag on-
der de muren van Weenen, en behaalden eene volkomen over-
winning. Van toen af werd de oorlog tegen Turkije en Honga-
rije met voordeel voortgezet. De eene vesting na de andere viel
den Keizerlijken in handen, en eene beslissende overwinning,
door Karel van Lotharingen bij Mohacz behaald, voltooide de
verovering van nagenoeg geheel Hongarije (1687), dal nu door
vreeselijke strafoefeningen gedwongen werd, zich te onderwer-
pen en de koninklijke waardigheid erfelijk te verklaren in het
llabsburgsche huis. Nog in datzelfde jaar werd de oudste zoon
des keizers, de Aartshertog Jozef, tot Koning van Hongarije ge-
ki'oond, en bij die gelegenheid den Protestanten vrye godsdienst-
oefening toegestaan, en eene algemeene vergiffenis afgekondigd ,
waarvan alleen Tököli en zijne aanhangers waren uitgesloten.
Deze bleef aan de zijde der Turken den oorlog voortzetten, die
Gerst in 1699 eindigde door den vrede van Car/owt/s, waarbij O05-
tenrijk in het bezit bleef van Zevenbergen, Slavonië en Hongarije.
(1) Hertog Kaeel vau Lotharingen was reeds in 1670 , omdat hij de zij-
de van Spanje hield, door Lodewijk XIV vilt zijn land verdreven, en had
bij het sluiten van den Nijmeegseheu vrede zich niet willen onderwerpen aan
d« harde voorwaarden , die de Fraiisclie Koning hom voorschrocf. Sedert
diende hij met roem aan het hoofd der keizerlijke troepen.