Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-127
§ 9. Duitschland gedurende de laatste helft der 11de eeuw.
Oorlog van Oostenrijk tegen Hongarije en Turkije.
Vrede van Carlowitz.
De gebeurtenissen in liet oosten van Duitschland gedurende de
laatste helft der 17de eeuw hadden grooten invloed gehad op den
voorspoed van Lodewijk XIV, daar, zoo als met een enkel
woord is gezegd, de kracht van den Keizer en van het rijk daar-
door verlamd waren geworden.
Reeds in 1663 was er een oorlog tusschen Oostenrijk en Turkije
uitgebroken, toen de Vorst van Zevenbergen, die de beheerschers
dier beide rijken voor zijne bescherm beeren erkende, door de
Turken tot het betalen eener hoogere schatting werd gedwongen,
en de hulp van Keizer Leopold inriep. De oorlog eindigde wel
in bet volgende jaar door eene schitterende overwinning, welke
de keizerlijke veldheer Montecuculi bij het klooster St. Gott-
hard aan de Raab (1) op het Turksche leger behaalde, maar had
later nog zeer gewigtige gevolgen. De Hongaren namelijk, die
ook aan den oorlog tegen de Turken een werkzaam aandeel had-
den genomen , waren reeds sedert lang ontevreden over de wil-
lekeurige regering van Keizer Leopold , die Hongarije, waar hij
slechts door keuze en niet door erfregt tot de koninklijke waar-
digheid was geroepen, van zijne oude vrijheden scheen te wil-
len berooven, en tevens eene vijandige houding aannam tegen
de Protestanten daar te lande, wier aantal zeer aanzienlijk was.
Toen nu, na het sluiten van den vrede met Turkije, de Oosten-
rijksche troepen in Hongarije bleven , en eene menigte Oosten-
rijksche ambtenaren de ingezetenen onderdrukten, smeedden eeni-
ge der voornaamste edelen eene zamenzwering, die echter ont-
dekt en streng gestraft werd (1670). Hiervan maakte Leopold
gebruik om de Hongaren hunne regten en vrijheden te ontnemen,
hun het onderhoud van een aanzienlijk Oostenrijksch leger op te
leggen, en het koninklijk gezag onbeperkt te verklaren (1671).
Tegelijkertijd werden de Hervormden streng vervolgd, en een aan-
tal hunner predikanten gevangen genomen.
Lodewijk XIV, die eenigen tijd daarna in vijandelijkheden
met de Nederlanden en met den Keizer gewikkeld werd, zette
in het geheim Hongarije aan tol eenen opstand, die eindelijk in
1678 uitbarstte. Onder aanvoering van den wakkeren Emerich
(1) Ilot klooster St. Gotthard ligt in Hongarije, nabij de grenzen van Stier-
marleen.